Ktl-icon-tai-lieu

luật biển việt nam

Được đăng lên bởi dragonvika
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1171 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUỐC HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Luật số: 18/2012/QH13

LUẬT
BIỂN VIỆT NAM
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã
được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật biển Việt Nam.
CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về đường cơ sở, nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh
hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa, các đảo, quần đảo Hoàng Sa, quần
đảo Trường Sa và quần đảo khác thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài
phán quốc gia của Việt Nam; hoạt động trong vùng biển Việt Nam; phát triển
kinh tế biển; quản lý và bảo vệ biển, đảo.
Điều 2. Áp dụng pháp luật
1. Trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Luật này với quy định
của luật khác về chủ quyền, chế độ pháp lý của vùng biển Việt Nam thì áp dụng
quy định của Luật này.
2. Trường hợp quy định của Luật này khác với quy định của điều ước
quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên thì áp dụng
quy định của điều ước quốc tế đó.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Vùng biển Việt Nam bao gồm nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh
hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền
và quyền tài phán quốc gia của Việt Nam, được xác định theo pháp luật Việt
Nam, điều ước quốc tế về biên giới lãnh thổ mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam là thành viên và phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về Luật
biển năm 1982.
2. Vùng biển quốc tế là tất cả các vùng biển nằm ngoài vùng đặc quyền
kinh tế của Việt Nam và các quốc gia khác, nhưng không bao gồm đáy biển và
lòng đất dưới đáy biển.

2
3. Tàu thuyền là phương tiện hoạt động trên mặt nước hoặc dưới mặt nước
bao gồm tàu, thuyền và các phương tiện khác có động cơ hoặc không có động
cơ.
4. Tàu quân sự là tàu thuyền thuộc lực lượng vũ trang của một quốc gia
và mang dấu hiệu bên ngoài thể hiện rõ quốc tịch của quốc gia đó, do một sĩ
quan hải quân phục vụ quốc gia đó chỉ huy, người chỉ huy này có tên trong danh
sách sĩ quan hay trong một tài liệu tương đương; được điều hành bởi thuỷ thủ
đoàn hoạt động theo các điều lệnh kỷ luật quân sự.
5. Tàu thuyền công vụ là tàu thuyền chuyên dùng để thực hiện các công
vụ của Nhà nước không vì mục đích thương mại.
6. Tài nguyên bao gồm tài nguyên sinh vật và tài nguyên phi sinh vật
thuộc khối nước, đáy biển và lòng đất dưới đáy biển.
7. Đường đẳng sâu là đường nối liền các điểm có c...
QUỐC HỘI
Luật số: 18/2012/QH13
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LUẬT
BIỂN VIỆT NAM
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã
được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật biển Việt Nam.
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về đường cơ sở, nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh
hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa, các đảo, quần đảo Hoàng Sa, quần
đảo Trường Sa quần đảo khác thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài
phán quốc gia của Việt Nam; hoạt động trong vùng biển Việt Nam; phát triển
kinh tế biển; quản lý và bảo vệ biển, đảo.
Điều 2. Áp dụng pháp luật
1. Trường hợp sự khác nhau giữa quy định của Luật y với quy định
của luật khác về chủ quyền, chế độ pháp của vùng biển Việt Nam thì áp dụng
quy định của Luật này.
2. Trường hợp quy định của Luật này khác với quy định của điều ước
quốc tế mà nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam thành viên thì áp dụng
quy định của điều ước quốc tế đó.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Vùng biển Việt Nam bao gồm nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh
hải, vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền
quyền tài phán quốc gia của Việt Nam, được xác định theo pháp luật Việt
Nam, điều ước quốc tế về biên giới lãnh thổ mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam thành viên phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về Luật
biển năm 1982.
2. Vùng biển quốc tế tất cả các vùng biển nằm ngoài vùng đặc quyền
kinh tế của Việt Nam c quốc gia khác, nhưng không bao gồm đáy biển
lòng đất dưới đáy biển.
luật biển việt nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
luật biển việt nam - Người đăng: dragonvika
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
luật biển việt nam 9 10 96