Ktl-icon-tai-lieu

Lý lich của người xin vào Đảng

Được đăng lên bởi thphongc3vt-gmail-com
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 249 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Mẫu: 2-KNĐ
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

LÝ LỊCH
CỦA NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG

Họ và tên đang dùng :…………………………………
Họ và tên khai sinh

:…………………………………

Quê quán

:…………………………………
………………………………….
Số LL

:……………………

……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..

28

Ảnh
3×4

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

Họ và tên đang dùng: ........................................................ Nam, Nữ................
Họ và tên khai sinh: ............................................................................................
Các bí danh: .........................................................................................................
Sinh ngày...............tháng...............năm...............
Nơi sinh: ...............................................................................................................
Quê quán: .............................................................................................................
Nơi ở hiện nay: ....................................................................................................
Dân tộc: ...................................... Tôn giáo: .......................................................
Nghề nghiệp bản thân hiện nay: .......................................................................
................................................................................................................................
Trình độ hiện nay: ...............................................................................................

- Giáo dục phổ thông: .........................................
Mẫu: 2-KNĐ
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
LÝ LỊCH
CỦA NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG
Họ và tên đang dùng
Họ và tên khai sinh
Quê quán
:…………………………………
:…………………………………
:…………………………………
………………………………….
Số LL
:……………………
Lý lich của người xin vào Đảng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý lich của người xin vào Đảng - Người đăng: thphongc3vt-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Lý lich của người xin vào Đảng 9 10 397