Ktl-icon-tai-lieu

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 916 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ l ục I V
LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU
TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
1. Họ và tên:
2. Sinh ngày tháng năm
3. Quốc tịch:
4. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
5. Quá trình đào tạo (kể cả các khoá đào tạo ngắn hạn) :
Từ...................
Đến.................
6. Quá trình công tác:
Từ........................
Đến......................

Ngành nghề đào tạo
(Đại học và sau đại học)

Chức vụ công
tác

Nơi đào tạo
(Tên trường, nước)

Lĩnh vực chuyên môn
(làm gì)

7. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ các mức: rất tốt, tốt, trung bình):
Ngoại ngữ
Trình độ
Đọc
Viết
Nói

Nơi công tác

Nghe

8. Những công trình đã công bố (ghi rõ tên công trình, tác giả hay đồng tác giả, năm công bố,
nơi công bố, nhà xuất bản).
9. Phần cam đoan: Tôi cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm
trước pháp luật.
10. Giấy tờ kèm theo:
- Bản sao văn bằng đào tạo cao nhất (có chứng thực của công chứng Nhà nước hoặc cơ quan
cấp văn bằng);
- Bản chụp giấy chứng nhận được phong GS, PGS (nếu có).
Xác nhận
của cơ quan, tổ chức quyết định thành lập hoặc
cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (nếu có)

....., ngày.... tháng.... năm....
Lãnh đạo tổ chức KH&CN
(ký và ghi rõ họ, tên)

...
Ph lc IV
LÝ LCH K HOA HC C A NGƯI ĐNG ĐU
T CHC K HOA HC VÀ CÔNG NGH
1. Họ và tên:
2. Sinh ngày tháng năm
3. Quốc tịch:
4. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
5. Quá trình đào tạo (kể cả các khoá đào tạo ngắn hạn) :
Từ...................
Đến.................
Ngành nghề đào tạo
(Đại học và sau đại học)
Nơi đào tạo
(Tên trường, nước)
6. Quá trình công tác:
Từ........................
Đến......................
Chức vụ công
tác
Lĩnh vực chuyên môn
(làm gì)
Nơi công tác
7. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ các mức: rất tốt, tốt, trung bình):
Ngoại ngữ Trình độ
Đọc Viết Nói Nghe
8. Những công trình đã công bố (ghi rõ tên công trình, tác giả hay đồng tác giả, năm công bố,
nơi công bố, nhà xuất bản).
9. Phần cam đoan: Tôi cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm
trước pháp luật.
10. Giấy tờ kèm theo:
- Bản sao văn bằng đào tạo cao nhất (có chứng thực của công chứng Nhà nước hoặc cơ quan
cấp văn bằng);
- Bản chụp giấy chứng nhận được phong GS, PGS (nếu có).
Xác nhận
của cơ quan, tổ chức quyết định thành lập hoặc
cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (nếu có)
....., ngày.... tháng.... năm....
Lãnh đạo tổ chức KH&CN
(ký và ghi rõ họ, tên)
LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 9 10 334