Ktl-icon-tai-lieu

Lý lịch tự khai

Được đăng lên bởi nguyenthanhlap90
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 562 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MÉu 1a-BCA(X18)-2009

bé c«ng an

lý lÞch tù khai

(Dïng cho ®èi tîng dù tuyÓn vµo C«ng an nh©n d©n)

lý lÞch tù khai

Hä vµ tªn khai sinh: …..……………………………….............................................
Hä ngµy:
vµ tªn:....................
……………………….………………………………..
Sinh
th¸ng:................... ..N¨m: ............................................
Nguyªn
……………………………………………………
Quª
qu¸n:qu¸n:
…………………………………………….........................................................
N¬i ®¨ng ký HKTT:………………………………………….
N¬i
®¨ng ký HKTT: …………………………………………………………………….
…………………………………………………………………

Chç ë hiÖn nay………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………......

………………………………………………………………………

Chç ë hiÖn nay:

……………………………………....................................................

……………………………………………………………………………………………………………

lu hµnh néi bé

Lu hµnh néi bé

MÉu 1a-BCA(X18)-2009

Híng dÉn khai lý lÞch

¶nh mµu (4 x 6 cm) ®îc chôp trong thêi gian mét n¨m tÝnh ®Õn ngµy kª khai Lý
lÞch.
1- Hä vµ tªn khai sinh: viÕt ch÷ in hoa ®óng víi hä vµ tªn trong giÊy khai sinh.
2- Tªn gäi kh¸c: lµ tªn gäi kh¸c hoÆc bÝ danh kh¸c ®· dïng trong ho¹t ®éng c¸ch
m¹ng trong lÜnh vùc b¸o chÝ, v¨n häc nghÖ thuËt… (nÕu cã).
3- Sinh ngµy: ghi ®Çy ®ñ ngµy, th¸ng, n¨m sinh ®óng nh trong giÊy khai sinh.
Giíi tÝnh: ghi giíi tÝnh lµ Nam hoÆc N÷.
4- N¬i sinh: tªn x· (hoÆc phêng, thÞ trÊn), huyÖn (hoÆc quËn, thµnh phè thuéc tØnh),
tØnh (hoÆc thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng) n¬i ®îc sinh ra (ghi ®óng nh trong
giÊy khai sinh). NÕu cã thay ®æi ®Þa danh ®¬n vÞ hµnh chÝnh th× ghi <tªn cò>, nay
lµ <tªn míi>.
5- Quª qu¸n: ghi theo GiÊy khai sinh hoÆc Chøng minh th nh©n d©n (viÖc x¸c ®Þnh
quª qu¸n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ híng dÉn cña Bé T ph¸p). Ghi râ tªn x·
(hoÆc phêng, thÞ trÊn), huyÖn (hoÆc quËn, thµnh phè thuéc tØnh), tØnh (hoÆc thµnh
phè trùc thuéc Trung ¬ng).
6- D©n téc: ghi râ tªn d©n téc theo quy ®Þnh cña Nhµ níc nh: Kinh, Tµy, Nïng,
Th¸i, Mêng, M«ng, £ ®ª, Kh’me…
7- T«n gi¸o: ®ang theo t«n gi¸o nµo th× ghi tªn t«n gi¸o ®ã nh: C«ng gi¸o, PhËt
gi¸o, Håi gi¸o, Cao ®µi, Hoµ h¶o,… NÕu kh«ng theo t«n gi¸o nµo th× kh«ng ®îc
bá trèng mµ ghi lµ “kh«ng”.
8- N¬i ®¨ng ký hé khÈu thêng tró: ghi ®Çy ®ñ sè nhµ, ®êng phè, thµnh phè hoÆc
xãm, th«n, x·, huyÖn, tØnh n¬i m×nh ®¨ng ký hé khÈu thêng tró.
9- N¬i ë hiÖn nay: ghi ®Çy ®ñ sè nhµ, ®êng phè, thµnh phè hoÆc xãm th«n, x·,
huyÖn, tØnh n¬i m×nh ®ang ë hiÖn t¹i.
10- NghÒ nghiÖp: ghi râ ®· lµm nghÒ g× ®Ó kiÕm sèng tríc khi ®îc tuyÓn vµo
CAND. NÕu cha cã nghÒ, sèng phô thuéc...
MÉu 1a-BCA(X18)-2009
lý lÞch tù khai
Hä vµ tªn:……………………….………………………………..
Nguyªn qu¸n:……………………………………………………
N¬i ®¨ng ký HKTT:………………………………………….
…………………………………………………………………
Chç ë hiÖn nay………………………………………………….
………………………………………………………………………
lu hµnh néi bé
bé c«ng an
lý lÞch tù khai
(Dïng cho ®èi tîng dù tuyÓn vµo C«ng an nh©n d©n)
Hä vµ tªn khai sinh: …..……………………………….............................................
Sinh ngµy: .................... th¸ng:................... ..N¨m: ............................................
Quª qu¸n: …………………………………………….........................................................
N¬i ®¨ng ký HKTT: …………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………......
Chç ë hiÖn nay: ……………………………………....................................................
……………………………………………………………………………………………………………
Lu hµnh néi bé
Lý lịch tự khai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý lịch tự khai - Người đăng: nguyenthanhlap90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Lý lịch tự khai 9 10 369