Ktl-icon-tai-lieu

Lý lịch tư pháp bổ sung

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 290 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 02/2013/TT-LLTP
ỦY BAN NHÂN DÂN ……………..
SỞ TƯ PHÁP

Số: ………....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
.........,ngày.....tháng.....năm .........

PHIẾU CUNG CẤP
THÔNG TIN LÝ LỊCH TƯ PHÁP BỔ SUNG
Kính gửi:………………………………..
Căn cứ Luật Lý lịch tư pháp ngày 17 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp;
Căn cứ Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của
Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp,
Sở Tư pháp ……………………………cung cấp thông tin lý lịch tư pháp bổ sung như sau:
Mã số Lý lịch tư pháp1:.............................
Họ và tên2...........................................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:....../......./.......................................................................................................
Nơi thường trú: ...................................................................................................................................
Nơi tạm trú: .........................................................................................................................................
Họ tên cha:........................................................................................................................………….
Họ tên mẹ:......................................................................................................................................
Nội dung bổ sung thông tin3:
1. Bổ sung thông tin lý lịch tư pháp đối với bản án tiếp theo như sau:
NỘI DUNG BẢN ÁN
MÃ SỐ BẢN ÁN:......................................

Ngày
tháng Người cập nhật
năm cập nhật

Số bản án
Ngày tháng năm tuyên án
Tòa án đã tuyên bản án
Tội danh – Điều khoản của BLHS
được áp dụng
Hình phạt chính
Hình phạt bổ sung (nếu có)
Nghĩa vụ dân sự (nếu có)
Biện pháp tư pháp (nếu có)
Án phí
Thời điểm chấp hành hình phạt chính
Ghi chú

1

2. Bổ sung thông tin lý lịch tư pháp đối với quyết định, giấy chứng nhận, giấy xác nhận,
văn bản thông báo của bản án số……………………ngày………….của Tòa án nhân
dân……………… như sau 4:
Loại thông tin:

Ngày tháng
Người cập
năm cập nhật nhật

Số văn bản
Ngày tháng năm ra văn bản
Cơ quan ban hành văn bản
Nội dung của vă...
Mẫu số 02/2013/TT-LLTP
ỦY BAN NHÂN DÂN ……………..
SỞ TƯ PHÁP
Số: ………....
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
.........,ngày.....tháng.....năm .........
PHIẾU CUNG CẤP
THÔNG TIN LÝ LỊCH TƯ PHÁP BỔ SUNG
Kính gửi:………………………………..
Căn cứ Luật Lý lịch tư pháp ngày 17 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Thông số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6m 2011 của Bộ trưởng Bộ pháp
về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp;
Căn cứ Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 m 2011 của
B trưng B Tư pháp v việc ban hành và hướng dẫn s dng biu mu mu slý lch tư pp,
Sở Tư pháp ……………………………cung cấp thông tin lý lịch tư pháp bổ sung như sau:
Mã số Lý lịch tư pháp
1
:.............................
Họ và tên
2
...........................................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:....../......./.......................................................................................................
Nơi thường trú: ...................................................................................................................................
Nơi tạm trú: .........................................................................................................................................
Họ tên cha:........................................................................................................................………….
Họ tên mẹ:......................................................................................................................................
Nội dung bổ sung thông tin
3
:
1. Bổ sung thông tin lý lịch tư pháp đối với bản án tiếp theo như sau:
NỘI DUNG BẢN ÁN
MÃ SỐ BẢN ÁN:......................................
Ngày tháng
năm cập nhật
Người cập nhật
Số bản án
Ngày tháng năm tuyên án
Tòa án đã tuyên bản án
Tội danh Điều khoản của BLHS
được áp dụng
Hình phạt chính
Hình phạt bổ sung (nếu có)
Nghĩa vụ dân sự (nếu có)
Biện pháp tư pháp (nếu có)
Án phí
Thời đim chp hành hình phạt chính
Ghi chú
1
Lý lịch tư pháp bổ sung - Trang 2
Lý lịch tư pháp bổ sung - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Lý lịch tư pháp bổ sung 9 10 637