Ktl-icon-tai-lieu

mẫu bản khai cá nhân hưởng chế độ trợ cấp 1 lần

Được đăng lên bởi Nguyễn Vũ Quảng
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 157 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu 1B
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------BẢN KHAI CÁ NHÂN
Đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần
Theo Quyết định số 62/2011/QD-TTg ngày 09/11/2011
Của Thủ tướng Chính Phủ
Họ và tên:..........................................................Bí danh:………………….Nam, nữ
Thuộc đối tượng ( quân nhân, cơ yếu;, công nhân, viên chức; chuyên gia; cán bộ xã,
phường; thanh niên xung phong; dân quân tự vệ, công an xã):...........................................
Ngày, tháng, năm sinh:........................................................................................................
Quê quán:.............................................................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.........................................................................................
Vào Đảng:..........................................................Chính thức:...............................................
Nhập ngũ hoặc tuyển dụng hoặc tham gia các tổ chức:
Ngày……tháng……năm……Đơn vị khi nhập ngũ ( c, d, e, f) hoặc cơ quan tuyển dụng,
tổ chức quản lý:...................................................................................................................
Phục viên, xuất ngũ; thôi việc hoặc hết nhiệm vụ: Ngày……tháng……năm……
Tái ngũ: Ngày……tháng……năm……đơn vị ( c, d, e, f):.................................................
Phục viên, xuât ngũ: Ngày……tháng……năm...................................................................
Nơi phục viên, xuât ngũ; thôi việc hoặc hết nhiệm vụ:
Xã……………………..huyện……………………tỉnh.......................................................
Nghề nghiệp sau khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc hoạc hết nhiệm vụ:............................
.............................................................................................................................................
Hiện đang được hưởng chế độ gì: Hưu trí, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng hoặc
chưa được hưởng chính sách gì:..........................................................................................
Đã thuộc đối tượng được hưởng chế độ bảo hiểm y tế chưa:..............................................
Nơi đăng ký khám chữa bệnh:.............................................................................................
Các giấy tờ còn lưu trữ:.......................................................................................................
...............................
Mẫu 1B
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------
BẢN KHAI CÁ NHÂN
Đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần
Theo Quyết định số 62/2011/QD-TTg ngày 09/11/2011
Của Thủ tướng Chính Phủ
Họ và tên:..........................................................Bí danh:………………….Nam, nữ
Thuộc đối tượng ( quân nhân, cơ yếu;, công nhân, viên chức; chuyên gia; cán bộ xã,
phường; thanh niên xung phong; dân quân tự vệ, công an xã):...........................................
Ngày, tháng, năm sinh:........................................................................................................
Quê quán:.............................................................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.........................................................................................
Vào Đảng:..........................................................Chính thức:...............................................
Nhập ngũ hoặc tuyển dụng hoặc tham gia các tổ chức:
Ngày……tháng……năm……Đơn vị khi nhập ngũ ( c, d, e, f) hoặc cơ quan tuyển dụng,
tổ chức quản lý:...................................................................................................................
Phục viên, xuất ngũ; thôi việc hoặc hết nhiệm vụ: Ngày……tháng……năm……
Tái ngũ: Ngày……tháng……năm……đơn vị ( c, d, e, f):.................................................
Phục viên, xuât ngũ: Ngày……tháng……năm...................................................................
Nơi phục viên, xuât ngũ; thôi việc hoặc hết nhiệm vụ:
Xã……………………..huyện……………………tỉnh.......................................................
Nghề nghiệp sau khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc hoạc hết nhiệm vụ:............................
.............................................................................................................................................
Hiện đang được hưởng chế độ gì: Hưu trí, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng hoặc
chưa được hưởng chính sách gì:..........................................................................................
Đã thuộc đối tượng được hưởng chế độ bảo hiểm y tế chưa:..............................................
Nơi đăng ký khám chữa bệnh:.............................................................................................
Các giấy tờ còn lưu trữ:.......................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
mẫu bản khai cá nhân hưởng chế độ trợ cấp 1 lần - Trang 2
mẫu bản khai cá nhân hưởng chế độ trợ cấp 1 lần - Người đăng: Nguyễn Vũ Quảng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
mẫu bản khai cá nhân hưởng chế độ trợ cấp 1 lần 9 10 466