Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 258 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đơn vị:…………………………………………
Địa chỉ:…………………………………………

Mẫu số: 01b-LĐTL
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)
Số:.......................

BẢNG CHẤM CÔNG LÀM THÊM GIỜ
Tháng................năm..............
Ngày trong tháng

Số
TT

Họ và tên

A

B

1

2

3

....

31

1

2

3

....

31

Ngày
làm việc
32

Quy ra công
Ngày thứ Ngày lễ,
bảy, CN
tết
33
34

Làm đêm

Cộng
Ký hiệu chấm công:
NT: Làm thêm ngày làm việc (Từ giờ.............đến giờ:.......................)
NN: Làm thêm ngày thứ bảy, chủ nhật (Từ giờ............đến giờ...........)
NL: Làm thêm ngày lễ, tết (Từ giờ................đến giờ...........................)
Đ: Làm thêm buổi đêm (Từ giờ................đến giờ................................)

Xác nhận của bộ phận (phòng ban) có
người làm thêm
(Ký, họ tên)

Người chấm công
(Ký, họ tên)

Người duyệt
(Ký, họ tên)

35

...
Đơn vị:…………………………………………
Địa chỉ:…………………………………………
Mẫu số: 01b-LĐTL
(Ban hành theo số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)
Số:.......................
BẢNG CHẤM CÔNG LÀM THÊM GIỜ
Tháng................năm..............
hiệu chấm công:
NT: Làm tm ngày làm việc (Từ giờ.............đến giờ:.......................)
NN: Làm tm ngày thứ bảy, chủ nhật (Từ giờ............đến giờ...........)
NL: Làm tm ngày lễ, tết (Từ giờ................đến giờ...........................)
Đ: Làm tm buổi đêm (Từ giờ................đến giờ................................)
Xác nhận của bộ phận (phòng ban) có
người làm thêm
(Ký, họ tên)
Người chấm công
(Ký, họ tên)
Ni duyệt
(Ký, họ tên)
Số
TT
Họ tên
Ngày trong tháng Quy ra công
1 2 3 .... 31
Ngày
làm việc
Ngày thứ
bảy, CN
Ngày lễ,
tết
Làm đêm
A B 1 2 3 .... 31 32 33 34 35
Cộng
Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ 9 10 999