Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 7552 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MẪU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU ĐỐI VỚI
GÓI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA, XÂY LẮP
(Ban hành kèm Quyết định số 1121/2008/QĐ-BKH
ngày 03 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu này áp dụng cho việc lập báo cáo đánh giá hồ sơ
dự thầu của tổ chuyên gia đấu thầu hoặc tổ chức, đơn vị trực tiếp thực hiện công tác đánh giá
hồ sơ dự thầu (tư vấn đấu thầu, tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp,...) đối với gói thầu mua sắm
hàng hóa, xây lắp của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu khi thực hiện
hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước và quốc tế. Báo cáo đánh giá hồ sơ
dự thầu là căn cứ để chủ đầu tư lập báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu trình người quyết định
đầu tư hoặc người được ủy quyền xem xét, quyết định việc lựa chọn nhà thầu trúng thầu.
Khi áp dụng Mẫu này cần căn cứ vào hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, văn bản yêu cầu
và giải thích làm rõ hồ sơ mời thầu, văn bản yêu cầu và giải thích làm rõ hồ sơ dự thầu, ý kiến
của các thành viên trực tiếp tham gia đánh giá hồ sơ dự thầu và các tài liệu liên quan nhằm
đảm bảo tính trung thực, khách quan về kết quả đấu thầu.
Trong Mẫu này, những chữ in nghiêng là nội dung mang tính gợi ý, hướng dẫn và sẽ
được người sử dụng cụ thể hóa tùy theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Khi lập báo cáo đánh giá
hồ sơ dự thầu, nội dung báo cáo đánh giá cần được điền đầy đủ thông tin, trường hợp không
có thông tin hoặc thông tin không đầy đủ cũng phải ghi rõ. Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự
thầu bao gồm các phần sau:
Phần thứ nhất: Nội dung báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu
I. Thông tin cơ bản
II. Tóm tắt quá trình đấu thầu
III. Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu
IV. Kết quả đánh giá sơ bộ hồ sơ dự thầu
V. Kết quả đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầu
VI. Làm rõ hồ sơ dự thầu
VII. Kết luận và kiến nghị
VIII. Chữ ký xác nhận của các thành viên tổ chuyên gia đấu thầu
Phần thứ hai: Các văn bản đính kèm
Phần phụ lục: Các Mẫu
Trong quá trình áp dụng Mẫu này, nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang
Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp và tổ
chức, cá nhân có liên quan gửi ý kiến về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để kịp thời xem xét, chỉnh lý.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU

(tên gói thầu)
(tên dự án)
(tên chủ đầu tư)
MỤC LỤC
CÁC TỪ VIẾT TẮT
PHẦN THỨ NHẤT: NỘI DUNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU
I. THÔNG TIN CƠ BẢN
1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
2. Tổ chuyên gia đấu thầu
II. T...
MẪU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU ĐỐI VỚI
GÓI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA, XÂY LẮP
(Ban hành kèm Quyết định số 1121/2008/QĐ-BKH
ngày 03 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Mẫu báo cáo đánh giá hồ dự thầu này áp dụng cho việc lập báo cáo đánh giá hồ
dự thầu của tổ chuyên gia đấu thầu hoặc tổ chức, đơn vị trực tiếp thực hiện công tác đánh giá
hồ dự thầu (tư vấn đấu thầu, tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp,...) đối với gói thầu mua sắm
hàng hóa, xây lắp của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu khi thực hiện
hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước quốc tế. Báo cáo đánh giá hồ
dự thầu căn cứ để chủ đầu lập báo cáo kết quả lựa chọn nthầu trình người quyết định
đầu tư hoặc người được ủy quyền xem xét, quyết định việc lựa chọn nhà thầu trúng thầu.
Khi áp dụng Mẫu này cần căn cứ vào hồ mời thầu, hồ dự thầu, văn bản yêu cầu
và giải thích làm rõ hồ sơ mời thầu, văn bản yêu cầu và giải thích làm rõ hồ sơ dự thầu, ý kiến
của các thành viên trực tiếp tham gia đánh giá hồ dự thầu và các tài liệu liên quan nhằm
đảm bảo tính trung thực, khách quan về kết quả đấu thầu.
Trong Mẫu này, những chữ in nghiêng nội dung mang tính gợi ý, hướng dẫn và sẽ
được người sử dụng cụ thể hóa tùy theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Khi lập báo cáo đánh giá
hồ dự thầu, nội dung báo cáo đánh giá cần được điền đầy đủ thông tin, trường hợp không
thông tin hoặc thông tin không đầy đủ cũng phải ghi rõ. Mẫu báo cáo đánh giá hồ dự
thầu bao gồm các phần sau:
Phần thứ nhất: Nội dung báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu
I. Thông tin cơ bản
II. Tóm tắt quá trình đấu thầu
III. Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu
IV. Kết quả đánh giá sơ bộ hồ sơ dự thầu
V. Kết quả đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầu
VI. Làm rõ hồ sơ dự thầu
VII. Kết luận và kiến nghị
VIII. Chữ ký xác nhận của các thành viên tổ chuyên gia đấu thầu
Phần thứ hai: Các văn bản đính kèm
Phần phụ lục: Các Mẫu
Trong quá trình áp dụng Mẫu này, nếu vướng mắc, đề nghịc Bộ, quan ngang
Bộ, quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác Trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp tổ
chức, cá nhân có liên quan gửi ý kiến về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để kịp thời xem xét, chỉnh lý.
Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp 9 10 542