Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu báo cáo điển hình tiên tiến

Được đăng lên bởi dovanhieu-vp
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 340 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 07
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH
TÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày.......tháng.......năm..........

BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU
CÁ NHÂN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân)
_____________

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH
- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt):
- Sinh ngày, tháng, năm:

Giới tính:

- Quê quán:
- Trú quán:
- Đơn vị công tác:
- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:
- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận.
2. Thành tích đạt được của cá nhân: (Đối với cán bộ làm công tác quản lý nêu
tóm tắt thành tích của đơn vị)
(Nêu thêm những thành tích và hình thức khen thưởng khi tham gia vào các hoạt
động xã hội - Nếu có)
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG (giai đoạn 2011 –
2015)
1. Danh hiệu thi đua:
Năm

Danh hiệu
thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận
danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2. Hình thức khen thưởng:
Năm

Hình thức
khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng;
cơ quan ban hành quyết định

TRƯỞNG ĐƠN VỊ
XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH
(Ký, ghi rõ họ và tên)

HIỆU TRƯỞNG

Mẫu số 08
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ

Bắc Ninh, ngày.......tháng.......năm..........

BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU
TẬP THỂ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với tập thể)
___________

Tên tập thể đề nghị
(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)
I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH
1. Đặc điểm, tình hình:
- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại,
- Quá trình thành lập và phát triển;
- Những đặc điểm chính của đơn vị, (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ
chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể.
2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao.
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan
(đơn vị).
2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi
đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.
3. Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước.
4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể.
(Nêu thêm những thành tích và hình thức khen thưởng khi tham gia vào các hoạt
động xã hội ...
Mẫu số 07
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH
TÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bc Ninh, ngày.......tháng.......năm..........
BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU
CÁ NHÂN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân)
_____________
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH
- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt):
- Sinh ngày, tháng, năm: Giới tính:
- Quê quán:
- Trú quán:
- Đơn vị công tác:
- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:
- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận.
2. Thành tích đạt được của nhân: (Đối với cán bộ làm công tác quản nêu
tóm tắt thành tích của đơn vị)
(Nêu thêm những thành tích hình thức khen thưởng khi tham gia vào các hoạt
động xã hội - Nếu có)
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG (giai đoạn 2011
2015)
1. Danh hiệu thi đua:
Năm
Danh hiệu
thi đua
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận
danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
2. Hình thức khen thưởng:
Năm
Hình thức
khen thưởng
Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng;
cơ quan ban hành quyết định
Mẫu báo cáo điển hình tiên tiến - Trang 2
Mẫu báo cáo điển hình tiên tiến - Người đăng: dovanhieu-vp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Mẫu báo cáo điển hình tiên tiến 9 10 572