Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu báo cáo Luận văn tốt nghiệp CNTT

Được đăng lên bởi Vì Anh Là Gió
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 5076 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Tel. (84-511) 736 949, Fax. (84-511) 842 771
Website: itf.ud.edu.vn, E-mail: cntt@edu.ud.vn

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
MÃ NGÀNH : 05115

ĐỀ TÀI :
TÊN ĐỀ TÀI …
Mã số : KKLLL-nnn1
Ngày bảo vệ : DD/MM/YYYY

SINH VIÊN : XXX
LỚP :
XXX
CBHD :
XXX 2

ĐÀ NẴNG, MM/YYYY

1
2

Mã số được xây dựng theo nguyên tắc : Tên lớp + số thứ tự ABC của SV. Ví dụ 05TLT-027.
Viết đầy đủ tên và học hàm, học vị của CBHD. Ví dụ ThS. GVC. Đặng Bá Lư.

LỜI CẢM ƠN
Tôi chân thành cảm ơn3
...

3

Viết ngắn gọn, rõ ràng và đặt cân đối phần này trong phạm vi một trang.

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan :
1

Những nội dung trong luận văn này là do tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn
trực tiếp của thầy (cô) XXX 4.

2

Mọi tham khảo dùng trong luận văn đều được trích dẫn rõ ràng tên
tác giả, tên công trình, thời gian, địa điểm công bố.

3

Mọi sao chép không hợp lệ, vi phạm quy chế đào tạo, hay gian trá,
tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Sinh viên,
XXX

4

Nêu đầy đủ tên và học hàm, học vị của CBHD. Ví dụ ThS. GVC. Đặng Bá Lư.

MỤC LỤC5
TIÊU ĐỀ CHƯƠNG 1.....................................................................................1
.I

Tiêu đề mục lớn..........................................................................................................1
.I.1. Tiêu đề mục con..................................................................................................1
Tiêu đề mục con nhỏ hơn..........................................................................................1
[1] <Tên các tác giả>. <Tên tài liệu chữ nghiêng>. <Tên, số, tập, nơi và năm công bố
tài liệu hoặc hội thảo KH>, <từ trang đến trang> hoặc <số trang>.................................1
[2] Jacque Arsac. Nhập môn lập trình. Nguyên bản : Premières lecons de
programmation. Trung tâm hệ thống Thông tin ISC, Hà nội 1991, 241 tr......................1
[3] Doug Cooper. Standard Pascal User Reference Manual. W.W.Norton & Company,
1983, 476 tr.......................................................................................................................1
[4] Jacque Courtin, Irène Kowaski. Initiation à l’algorithmique et aux structures de
données. Volume 1. Dunord, Paris 1994, 397 tr..............................................................1
[5] Phan Huy Khánh, Võ Trung Hùng. Thiết kế cơ sở dữ liệu đa ngữ ngữ pháp tiếng
Việt. Tạp chí Khoa học Công nghệ, Số 36+37, 2002, tr19-24.......................................
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Tel. (84-511) 736 949, Fax. (84-511) 842 771
Website: itf.ud.edu.vn, E-mail: cntt@edu.ud.vn
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
NGÀNH : 05115
ĐỀ TÀI :
TÊN ĐỀ TÀI
số : KKLLL-nnn
1
Ngày bảo vệ : DD/MM/YYYY
SINH VIÊN : XXX
LỚP : XXX
CBHD : XXX
2
ĐÀ NẴNG, MM/YYYY
1
số được xây dựng theo nguyên tắc : Tên lớp + số thứ tự ABC của SV. dụ 05TLT-027.
2
Viết đầy đủ tên học hàm, học vị của CBHD. Ví dụ ThS. GVC. Đặng Lư.
Mẫu báo cáo Luận văn tốt nghiệp CNTT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu báo cáo Luận văn tốt nghiệp CNTT - Người đăng: Vì Anh Là Gió
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Mẫu báo cáo Luận văn tốt nghiệp CNTT 9 10 675