Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu báo cáo năm của công ty chứng khoán

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 480 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tên công ty chứng khoán

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:........(số công văn)
V/v báo cáo hoạt động kinh
doanh năm...

......., ngày........tháng........năm ........

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
I. Tổ chức và nhân sự công ty trong năm
1. Tổ chức công ty:
a)
TT

Mạng lưới:
Mạng lưới

1

Trụ sở chính

2

Chi nhánh

3

- Chi nhánh 1:
- Chi nhánh 2:
- ....................:
Phòng giao dịch:

4

- Phòng giao dịch 1
- Phòng giao dịch 2
- Phòng giao dịch ...
Văn phòng đại diện

Tên gọi

Địa chỉ

-

Văn phòng đại diện
1
- Văn phòng đại
diện....
Ghi chú: thông tin của bảng trên là thông tin tại thời điểm báo cáo
b) Các thay đổi về tổ chức liên quan trong năm:
- Triển khai mở hoặc đóng các chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện (Liệt kê chi
tiết);
- Thay đổi địa điểm trụ sở chính, chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện (Liệt kê chi
tiết);
- Thay đổi tên gọi, nghiệp vụ Công ty, chi nhánh, phòng giao dịch (Liệt kê chi tiết);
- Thực hiện chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi công ty;
2. Tình hình nhân sự công ty

a) Tình hình nhân sự quản lý:
Họ và
tên/Chức
danh đầu kỳ

Đối tượng

Họ và
tên/Chức
danh cuối kỳ

Ngày
thay đổi

Lí do thay đổi

Thành viên HĐQT/
HĐTV/Chủ tịch công ty
Thành viên Ban giám
đốc
Thành viên Ban kiểm
soát
b) Về người làm việc trong công ty:
Đối tượng
(Liệt kê đầy đủ họ
tên đối với
người có CCHN
tại thời điểm
cuối kỳ)

Số lượng
Số lượng
người có
người có
CCHN/ tổng
CCHN thôi
số người làm
làm việc cho
việc tại thời
công ty trong
điểm đầu
năm
năm

Số lượng
người có
CCHN
tuyển
mới
trong
năm

Số lượng
người có
CCHN/tổng
số người
làm việc tại
thời điểm
cuối năm

Số CCHN
của người
có CCHN
cuối năm

Ban Giám đốc
Bộ phận môi
giới
Bộ phận tự
doanh
Bộ phận bảo
lãnh phát hành
Bộ phận tư vấn
đầu tư chứng
khoán
Bộ phận khác
Tổng số
*Ghi chú: số liệu của bảng này là số liệu của toàn công ty (bao gồm tất cả các địa điểm
kinh doanh của công ty).
II. Tỷ lệ sở hữu của cổ đông/thành viên góp vốn nắm giữ từ 5% vốn điều lệ của công ty
chứng khoán*;
T
Họ và tên (cá
Số giấy
Ngày Số lượng
Tỷ lệ nắm Tăng/giả
T
nhân)/
CMND/số
cấp
cổ
giữ so với
m
Giấy
phần/phần

Tên công ty (pháp
nhân)

CNĐKKD

vốn góp

vốn điều lệ

* Công ty chứng khoán một thành viên không phải báo cáo mục này.
III. Vốn điều lệ và các chỉ tiêu an toàn tài chính trong năm báo cáo
1. Báo cáo cụ thể về các đợt tăng, giảm vốn điều lệ trong năm;
2. Báo cáo về tình hình đảm bảo tỷ lệ vốn khả dụng trong năm;
3. Báo cáo về tình hình thay đổi nắm gi...
Tên công ty chứng khoán
Số:........(số công văn)
V/v báo cáo hoạt động kinh
doanh năm...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
......., ngày........tháng........năm ........
Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
I. Tổ chức và nhân sự công ty trong năm
1. Tổ chức công ty:
a) Mạng lưới:
TT Mạng lưới Tên gọi Địa chỉ
1 Trụ sở chính
2 Chi nhánh
- Chi nhánh 1:
- Chi nhánh 2:
- ....................:
3 Phòng giao dịch:
- Phòng giao dịch 1
- Phòng giao dịch 2
- Phòng giao dịch ...
4 Văn phòng đại diện
- Văn phòng đại diện
1
- Văn phòng đại
diện....
Ghi chú: thông tin của bảng trên là thông tin tại thời điểm báo cáo
b) Các thay đổi về tổ chức liên quan trong năm:
- Triển khai mở hoặc đóng các chi nhánh, phòng giao dịch,n phòng đại diện (Liệt chi
tiết);
- Thay đổi địa điểm trụ sở chính, chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện (Liệt kê chi
tiết);
- Thay đổi tên gọi, nghiệp vụ Công ty, chi nhánh, phòng giao dịch (Liệt kê chi tiết);
- Thực hiện chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi công ty;
2. Tình hình nhân sự công ty
Mẫu báo cáo năm của công ty chứng khoán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu báo cáo năm của công ty chứng khoán - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Mẫu báo cáo năm của công ty chứng khoán 9 10 583