Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu bìa

Được đăng lên bởi thuypailung
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 780 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẢNG ỦY XÃ PẢI LỦNG ĐẢNG
CHI BỘ:TRƯỜNG TIỂU HỌC

CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
Họ và tên: Chu Thị Châm
Ngày sinh: 16/12/1966
Chức vụ: Đảng viên
Đơn vị công tác: Trường PTDTBT TH Pải Lủng

Pải Lủng, ngày 25 tháng 12 năm 2014

P¶i Lñng, ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2011

...
ĐẢNG ỦY XÃ PẢI LỦNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ:TRƯỜNG TIỂU HỌC
BẢN THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
Họ và tên: Chu Thị Châm
Ngày sinh: 16/12/1966
Chức vụ: Đảng viên
Đơn vị công tác: Trường PTDTBT TH Pải Lủng
Pải Lủng, ngày 25 tháng 12 năm 2014
P¶i Lñng, ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2011
Mẫu bìa - Người đăng: thuypailung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu bìa 9 10 425