Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn

Được đăng lên bởi manh-ksmc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 417 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HOÁ ĐƠN ( GTGT)
Số ……./BBĐCHĐ
-Căn cứ Nghị định 89/2002/NĐCP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát
hành, sử dụng, quản lý hoá đơn
-Căn cứ Thông tư số 120/2002/TT BTC ngày 30/12/2002 hướng dẫn thi hành NĐ số
89/2002/NĐCP
Hôm nay ngày……………., đại diện hai bên gồm có:
BÊN GIAO HÓA ĐƠN:
Tên công ty :
Trụ sở chính:
MST :
BÊN NHẬN HÓA ĐƠN:
Tên công ty :
Trụ sở chính:
MST :
Cả hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh 01 hóa đơn GTGT 03 liên số ……..
ngày …….
NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH:

NỘI DUNG SAU KHI ĐIỀU CHỈNH:

Lý do điều chỉnh :

Biên bản này lập thành 03 bản, đơn vị giao hóa đơn giữ 01 bản, đơn vị nhận hóa đơn
giữ 01 bản, chi cục thuế giữ 01 bản.
ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN HÓA ĐƠN

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO HÓA ĐƠN

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HOÁ ĐƠN ( GTGT)
Số ……./BBĐCHĐ
-Căn cứ Nghị định 89/2002/NĐCP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát
hành, sử dụng, quản lý hoá đơn
-Căn cứ Thông tư số 120/2002/TT BTC ngày 30/12/2002 hướng dẫn thi hành NĐ số
89/2002/NĐCP
Hôm nay ngày……………., đại diện hai bên gồm có:
BÊN GIAO HÓA ĐƠN:
Tên công ty :
Trụ sở chính:
MST :
BÊN NHẬN HÓA ĐƠN:
Tên công ty :
Trụ sở chính:
MST :
Cả hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh 01 hóa đơn GTGT 03 liên số ……..
ngày …….
NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH:
NỘI DUNG SAU KHI ĐIỀU CHỈNH:
Lý do điều chỉnh :
Biên bản này lập thành 03 bản, đơn vị giao hóa đơn giữ 01 bản, đơn vị nhận hóa đơn
giữ 01 bản, chi cục thuế giữ 01 bản.
ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN HÓA ĐƠN ĐẠI DIỆN BÊN GIAO HÓA ĐƠN
Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn - Người đăng: manh-ksmc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn 9 10 390