Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu biên bản giao hàng

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 349 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------***----------

BIÊN BẢN GIAO HÀNG
Hôm nay, ngày…..tháng ……. năm 20……, tại cảng …….., hai bên gồm:
BÊN BÁN:
BÊN:................................................................................................................................................
CÔNG TY:.......................................................................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính:.........................................................................................................................
Đại diện bởi ông:..............................................................................................................................
Chức danh: .................................................................... Giám đốc/Tổng giám đốc:.......................
Số điện thoại:..................................................................... Fax:.......................................................
MST:................................................................................................................................................
(Sau đây gọi tắt là Bên A)
BÊN MUA:
BÊN:................................................................................................................................................
CÔNG TY:.......................................................................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính:.........................................................................................................................
Đại diện bởi ông:..............................................................................................................................
Chức danh: .................................................................... Giám đốc/Tổng giám đốc:.......................
Số điện thoại:..................................................................... Fax:.......................................................
MST:................................................................................................................................................
(Sau đây gọi tắt là Bên B)
Căn cứ vào hợp đồng mua bán số ………….01/NTD- MCT/2011, bên A giao hàng cho bên B và
hai bên tiến hành xác lập biên bản công nợ theo các điều kiện sau:

Điều 1. Bên A giao hàng cho bên B mặt hàng:....................................................................
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
-------***----------
BIÊN BẢN GIAO HÀNG
Hôm nay, ngày…..tháng ……. năm 20……, tại cảng …….., hai bên gồm:
BÊN BÁN:
BÊN:................................................................................................................................................
CÔNG TY:.......................................................................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính:.........................................................................................................................
Đại diện bởi ông:..............................................................................................................................
Chức danh: .................................................................... Giám đốc/Tổng giám đốc:.......................
Số điện thoại:.....................................................................Fax:.......................................................
MST:................................................................................................................................................
(Sau đây gọi tắt Bên A)
BÊN MUA:
BÊN:................................................................................................................................................
CÔNG TY:.......................................................................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính:.........................................................................................................................
Đại diện bởi ông:..............................................................................................................................
Chức danh: .................................................................... Giám đốc/Tổng giám đốc:.......................
Số điện thoại:.....................................................................Fax:.......................................................
MST:................................................................................................................................................
(Sau đây gọi tắt Bên B)
Căn c o hợp đồng mua bán số ………….01/NTD- MCT/2011, bên A giao hàng cho n B
hai bên tiến nh xác lập biên bản công nợ theo các điều kiện sau:
Mẫu biên bản giao hàng - Trang 2
Mẫu biên bản giao hàng - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu biên bản giao hàng 9 10 621