Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu biên bản hòa giải

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 270 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TOÀ ÁN NHÂN DÂN..... (1)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

__________________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________

.........., ngày......... tháng......... năm.........

BIÊN BẢN
HOÀ GIẢI THÀNH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐTPngày 12 tháng 5 năm 2006 của Hội
đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)
__________________________________________________________

Căn cứ vào khoản 2 Điều 186 của Bộ luật tố tụng dân sự;
Căn cứ vào biên bản hoà giải ngày… tháng... năm...…
Xét thấy các đương sự đã thoả thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án
dân sự thụ lý số:…/…./TLST-..... ( 2 ) ngày…tháng… năm.....
Lập biên bản hoà giải thành do các đương sự đã thoả thuận được với nhau về
việc giải quyết toàn bộ vụ án; cụ thể như sau: ( 3 )
1…………………………………………………………………..…………...............
2………………………………………………………….…………………………..............
..……………………………………………………………………………………............
Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày lập biên bản hoà giải thành, nếu đương sự nào có thay
đổi ý kiến về sự thoả thuận trên đây, thì phải làm thành văn bản gửi cho Toà án. Hết thời
hạn này, nếu không có đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thoả thuận đó, thì Toà án ra
quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự và quyết định này có hiệu lực
pháp luật ngay sau khi ban hành, không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc
thẩm.
Nơi nhận:
Thẩm phán
- Những người tham gia hoà giải;
chủ trì phiên hoà giải
- Ghi cụ thể các đương sự vắng mặt
theo quy định
tại khoản 3 Điều 184 của BLTTDS;
- Lưu hồ sơ vụ án.

______________________________________________________
Hướng dẫn sử dụng mẫu số 08:
(1) Ghi tên Toà án tiến hành phiên hoà giải và lập biên bản hoà giải thành; nếu là Toà án
nhân dân cấp huyện, thì cần ghi huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví
dụ: Toà án nhân dân huyện X, tỉnh H). Nếu là Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh, (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh
H).
(2) Ghi số ký hiệu và ngày tháng năm thụ lý vụ án (ví dụ: Số 50/2006/TLST-KDTM).
(3) Ghi đầy đủ cụ thể từng vấn đề phải giải quyết trong vụ án mà các đương sự đã thoả thuận
được với nhau.
Chú ý: Biên bản hoà giải thành phải được giao (gửi) ngay cho các đương sự tham gia hoà giải.

...
TOÀ ÁN NHÂN DÂN.....
(1)
__________________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________
.........., ngày......... tháng......... năm.........
BIÊN BẢN
HOÀ GIẢI THÀNH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐTPngày 12 tháng 5 năm 2006 của Hội
đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)
__________________________________________________________
Căn c vào khon 2 Điu 186 ca B lut t tng dân s;
Căn c vào biên bn hoà gii ngày tháng... năm...
Xét thy các đương s đã tho thun đưc vi nhau v vic gii quyết v án
dân s th lý s:/./TLST-.....
(2)
ngàytháng năm.....
Lp biên bn hoà gii thành do các đương s đã tho thun đưc vi nhau v
vic gii quyết toàn b v án; c th như sau:
(3)
1.................
2………………………………………………………….…………………………..............
..……………………………………………………………………............
Trong thi hạn 7 ngày, k t ny lp biên bản hoà gii tnh, nếu đương sự nào có thay
đổi ý kiến về sự thoả thuận trên đây, thì phải làm thành n bn gửi cho Toà án. Hết thời
hạn y, nếu không đương sự o thay đổi ý kiến v s thoả thuận đó, thì T án ra
quyết định công nhận s tho thuận của c đương s và quyết định này có hiệu lc
pp luật ngay sau khi ban hành, không b kháng cáo, kháng ngh theo thủ tc phúc
thẩm.
Nơi nhận:
- Những người tham gia hoà giải;
- Ghi cụ thể các đương sự vắng mặt
theo quy định
tại khoản 3 Điều 184 của BLTTDS;
- Lưu hồ sơ vụ án.
Thẩm phán
chủ trì phiên hoà giải
______________________________________________________
Hướng dẫn sử dụng mẫu số 08:
(1) Ghi n Toà án tiến hành phiên hoà giải lập biên bản hoà giải thành; nếu Toà án
nhân dân cấp huyện, thì cần ghi huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví
dụ: Toà án nhân n huyện X, tỉnh H). Nếu là Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương, thì ghi Toà án nhân dân tỉnh, (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh
H).
(2) Ghi số ký hiệu và ngày tháng năm thụ lý vụ án (ví dụ: Số 50/2006/TLST-KDTM).
(3) Ghi đầy đủ cụ thể từng vấn đề phải giải quyết trong vụ án mà các đương sự đã thoả thuận
được với nhau.
Chú ý: Biên bn hoà giải thành phải được giao (gửi) ngay cho các đương sự tham gia hoà giải.
Mẫu biên bản hòa giải - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu biên bản hòa giải 9 10 799