Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 230 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY CỔ PHẦN…

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----------------

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o--------

Số: 19 - BB/CP…

Địa danh, ngày ....tháng ... năm ....

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ........
( V/v ………………..)
Tại trụ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN.................................................................................................
Địa chỉ trụ sở công ty: ..................................................................................................................
Điện thoại:......................................................................Fax:........................................................
Hội đồng quản trị Công ty Cổ ……………tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng
quản trị là ông ....................................................................................................
Chủ toạ cuộc họp: Ông.................................................................................................................
Thư ký cuộc họp: Bà....................................................................................................................
Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:
1. Ông Nguyễn Văn A – Cổ đông công ty, thành viên hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Văn B – Cổ đông công ty, thành viên hội đồng quản trị
3. Bà Nguyễn Thị C – Cổ đông công ty, thành viên hội đồng quản trị
4. Ông Nguyễn Văn D - Cổ đông công ty, thành viên hội đồng quản trị

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành theo quy
định của pháp luật.
Nội dung của cuộc họp Hội đồng quản trị: …………………….
DIỄN BIẾN CUỘC HỌP
I. Chủ toạ cuộc họp, Ông Nguyễn Văn A đọc dự thảo Quyết định …………………… với
nội dung cụ thể như sau:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
II Thảo luận.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...........
CÔNG TY CỔ PHẦN…
-----------------
Số: 19 - BB/CP…
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o--------
Địa danh, ngày ....tháng ... năm ....
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ........
( V/v ………………..)
Tại trụ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN.................................................................................................
Địa chỉ trụ sở công ty: ..................................................................................................................
Điện thoại:......................................................................Fax:........................................................
Hội đồng quản trị Công ty Cổ ……………tổ chức họp theo s triệu tập của Chủ tịch Hội đồng
quản trị ông ....................................................................................................
Chủ toạ cuộc họp: Ông.................................................................................................................
Thư cuộc họp: Bà....................................................................................................................
Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:
1. Ông Nguyễn Văn A Cổ đông công ty, thành viên hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Văn B Cổ đông công ty, thành viên hội đồng quản trị
3. Nguyễn Thị C Cổ đông công ty, thành viên hội đồng quản trị
4. Ông Nguyễn Văn D - Cổ đông công ty, thành viên hội đồng quản trị
Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị - Trang 2
Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị 9 10 254