Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 267 lần   |   Lượt tải: 0 lần
(Mẫu số2) (Tên đơn vị cấp trên)
(Tên đơn vị đề nghị khen thưởng)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________

(Địa danh), ngày……..tháng…..…năm……..

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG
THI ĐUA KHEN THƯỞNG (Tên đơn vị)
Về việc xét khen thưởng ......................................
Ngày.......tháng ........năm....., Hội đồng Thi đua khen thưởng (Tên đơn vị) đã họp dưới sự chủ trì
của (họ và tên, chức danh người chủ trì).
Thành phần dự họp:
1. Họ và tên:..................................................Chức danh:.................................................................
2. Họ và tên:..................................................Chức danh:.................................................................
3. Họ và tên:...................................................Chức danh:.................................................................
Nội dung họp:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Kết luận:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Sau khi xét thành tích và cân đối chung trong đơn vị, Hội đồng Thi đua khen thưởng (Tên đơn vị)
nhất trí đề nghị (Thủ trưởng đơn vị) trình (Thủ trưởng đơn vị cấp trên) xét khen thưởng cho các
tập thể, cá nhân các (hình thức khen thưởng) (danh hiệu thi đua) như sau:
1. Hình thức khen thưởng (danh hiệu thi đua), tên đon vị đề nghị khen thưởng;

2. .......................................................................................................................................................
3. .......................................................................................................................................................
...
(Mẫu số2) (Tên đơn vị cấp trên)
(Tên đơn vị đề nghị khen thưởng)
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________
(Địa danh), ngày……..tháng…..…năm……..
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG
THI ĐUA KHEN THƯỞNG (Tên đơn vị)
Về việc xét khen thưởng ......................................
Ngày.......tháng ........năm....., Hội đồng Thi đua khen thưởng (Tên đơn vị) đã họp dưới sự chủ trì
của (họ tên, chức danh người chủ trì).
Thành phần dự họp:
1. Họ tên:..................................................Chức danh:.................................................................
2. Họ tên:..................................................Chức danh:.................................................................
3. Họ tên:...................................................Chức danh:.................................................................
Nội dung họp:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Kết luận:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Sau khi xét thành tích cân đối chung trong đơn vị, Hội đồng Thi đua khen thưởng (Tên đơn vị)
nhất trí đề nghị (Thủ trưởng đơn vị) trình (Thủ trưởng đơn vị cấp trên) xét khen thưởng cho các
tập thể, nhân các (hình thức khen thưởng) (danh hiệu thi đua) như sau:
1. Hình thức khen thưởng (danh hiệu thi đua), tên đon vị đề nghị khen thưởng;
Mẫu biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng - Trang 2
Mẫu biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng 9 10 762