Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu biên bản Nghiệm thu đưa hạng mục CT vào sử dụng

Được đăng lên bởi duykhuongsd102
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 777 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TËp ®oµn
§iÖn lùc viÖt nam
Ban QLDA thñy ®iÖn 7
Sè:
/

céNG HßA X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM
§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
-----------------------

An Khª, Ngµy….. th¸ng……. n¨m…….

Biªn b¶n nghiÖm thu ®a vµo sö dông
h¹ng môc c«ng tr×nh khu phô trî côm an khª
1./ C«ng tr×nh: Thñy ®iÖn An Khª - Kanak - Côm ®Çu mèi An Khª
H¹ng môc: Khu phô trî Côm c«ng tr×nh An Khª
2./ §Þa ®iÓm x©y dùng: x· Cöu An - thÞ x· An Khª - tØnh Gia Lai
3./ §èi tîng nghiÖm thu:
C¬ së thÝ nghiÖm, tr¹m bª t«ng N-3, c¬ së nghiÒn sµng N-3, c¬ së thñy c«ng chuyªn
ngµnh, kho x¨ng dÇu 50T khu vùc hÇm dÉn níc An Khª;
4./ Thµnh phÇn tham gia nghiÖm thu:
a. §¹i diÖn chñ ®Çu t: Ban QLDA thñy ®iÖn 7
- ¤ng: Vâ Lòy
Chøc vô: Trëng ban
- ¤ng:………………………
Chøc Vô:……………..
- ¤ng:………………………
Chøc vô:………………
b. §¹i diÖn BCH Tæng thÇu: Tæng c«ng ty C¬ §iÖn XDNN&TL
- ¤ng: ……………………..
Chøc vô:……………...
- ¤ng: §ç Ngäc Sang
Chøc vô:……………...
c. §¹i diÖn ®¬n vÞ thi c«ng: XÝ nghiÖp S«ng §µ 10.2
- ¤ng: Lª Ngäc Sang
Chøc vô: Phã ban chØ huy
- ¤ng: Ph¹m Quang ChÝnh
Chøc vô: Kü thuËt
5./ Thêi gian tiÕn hµnh nghiÖm thu:
B¾t ®Çu: ………ngµy………th¸ng……..n¨m…………
KÕt thóc:……...ngµy………th¸ng…….n¨m…………
6./ §¸nh gi¸ h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng:
a. Tµi liÖu c¨n cø nghiÖm thu:
- Hîp ®ång nguyªn t¾c Tæng thÇu x©y l¾p sè: 1271/H§-AT§7-P2K ký kÕt ngµy 22
th¸ng 12 n¨m 2006 gi÷a ban QLDA Thñy ®iÖn 7 (gäi t¾t lµ bªn A) vµ Tæng c«ng ty
C¬ ®iÖn X©y dùng N«ng nghiÖp vµ Thñy lîi (gäi t¾t lµ bªn B);
- Hîp ®ång nguyªn t¾c sè: 109/H§NT-B§H/2007 ký kÕt ngµy 28/4/2007; gi÷a Tæng
thÇu x©y l¾p c«ng tr×nh thuû ®iÖn An Khª - Kanak vµ ®¬n vÞ thi c«ng XÝ nghiÖp
S«ng §µ 10.2, vÒ viÖc thi c«ng mét sè h¹ng môc trªn c«ng tr×nh thuû ®iÖn An Khª Kanak
- QuyÕt ®Þnh sè 1215B/Q§-AT§7-P4K ngµy 15/12/2006 cña Ban Qu¶n lý dù ¸n
Thñy ®iÖn 7 vÒ viÖc phª duyÖt Hå s¬ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng môc: C¬ së thÝ
nghiÖm, tr¹m bª t«ng N-3, c¬ së nghiÒn sµng N-3, kho vËt t, c¬ së thñy c«ng
chuyªn ngµnh, kho m×n 10T, kho x¨ng dÇu 50T khu vùc hÇm dÉn níc An Khª, kho
m×n 10T khu vùc nhµ m¸y An Khª h¹ng môc: Phô trî côm c«ng tr×nh An Khª, c«ng
tr×nh Thñy ®iÖn An Khª - Ka Nak;
- C¨n cø B¶n vÏ hoµn c«ng c¸c h¹ng môc Phô trî côm c«ng tr×nh An Khª- c«ng tr×nh
Thñy ®iÖn An Khª - Ka Nak, do XÝ nghiÖp S«ng §µ 10.2 lËp ®· ®îc Ban QLDA
thñy ®iÖn 7 phª duyÖt.

C¨n cø thùc tÕ khèi lîng thi c«ng t¹i hiÖn trêng.
b. ChÊt lîng c«ng viÖc x©y dùng:
- §¹t yªu cÇu chÊt lîng theo hå s¬ thiÕt kÕ ®îc duyÖt.
- §¶m b¶o c¸c quy tr×nh kü thuËt thi c«ng vµ c¸c tiªu chuÈn ¸p dông ®· ®Ò ra.
7./ KÕt luËn
- §ång ý nghiÖm ...
TËp ®oµn NG HßA X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM
§iÖn lùc viÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
Ban QLDA thñy ®iÖn 7 -----------------------
Sè: / An Khª, Ngµy.. th¸ng……. n¨m…….
Biªn b¶n nghiÖm thu ®a vµo sö dông
h¹ng môc c«ng tr×nh khu phô trî côm an khª
1./ C«ng tr×nh: Thñy ®iÖn An Khª - Kanak - Côm ®Çu mèi An Khª
H¹ng môc: Khu phô trî Côm c«ng tr×nh An Khª
2./ §Þa ®iÓm x©y dùng: x· Cöu An - thÞ x· An Khª - tØnh Gia Lai
3./ §èi tîng nghiÖm thu:
së thÝ nghiÖm, tr¹m t«ng N-3, nghiÒn sµng N-3, thñy c«ng chuyªn
ngµnh, kho x¨ng dÇu 50T khu vùc hÇm dÉn níc An Khª;
4./ Thµnh phÇn tham gia nghiÖm thu:
a. §¹i diÖn chñ ®Çu t: Ban QLDA thñy ®iÖn 7
- ¤ng: Vâ Lòy Chøc vô: Trëng ban
- ¤ng:……………………… Chøc Vô:……………..
- ¤ng:……………………… Chøc vô:………………
b. §¹i diÖn BCH Tæng thÇu: Tæng c«ng ty C¬ §iÖn XDNN&TL
- ¤ng: …………………….. Chøc vô:……………...
- ¤ng: §ç Ngäc Sang Chøc vô:……………...
c. §¹i diÖn ®¬n vÞ thi c«ng: XÝ nghiÖp S«ng §µ 10.2
- ¤ng: Lª Ngäc Sang Chøc vô: Phã ban chØ huy
- ¤ng: Ph¹m Quang ChÝnh Chøc vô: Kü thuËt
5./ Thêi gian tiÕn hµnh nghiÖm thu:
B¾t ®Çu: ………ngµy………th¸ng……..n¨m…………
KÕt thóc:……...ngµy………th¸ng…….n¨m…………
6./ §¸nh gi¸ h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng:
a. Tµi liÖu c¨n cø nghiÖm thu:
- Hîp ®ång nguyªn t¾c Tæng thÇu y l¾p sè: 1271/H§-AT§7-P2K kÕt ngµy 22
th¸ng 12 n¨m 2006 gi÷a ban QLDA Thñy ®iÖn 7 (gäi t¾t bªn A) vµ Tæng c«ng ty
C¬ ®iÖn X©y dùng N«ng nghiÖp vµ Thñy lîi (gäi t¾t lµ bªn B);
- Hîp ®ång nguyªn t¾c sè: 109/H§NT-B§H/2007 ký kÕt ngµy 28/4/2007; gi÷a Tæng
thÇu x©y l¾p c«ng tr×nh thuû ®iÖn An Khª - Kanak ®¬n thi c«ng nghiÖp
S«ng §µ 10.2, vÒ viÖc thi c«ng mét sè h¹ng môc trªn c«ng tr×nh thuû ®iÖn An Khª -
Kanak
- QuyÕt ®Þnh 1215B/Q§-AT§7-P4K ngµy 15/12/2006 cña Ban Qu¶n ¸n
Thñy ®iÖn 7 viÖc phª duyÖt s¬ thiÕt b¶n vÏ thi c«ng môc: thÝ
nghiÖm, tr¹m t«ng N-3, nghiÒn sµng N-3, kho vËt t, thñy c«ng
chuyªn ngµnh, kho m×n 10T, kho x¨ng dÇu 50T khu vùc hÇmn níc An Khª, kho
m×n 10T khu vùc nhµ m¸y An Khª h¹ng môc: Phô trî côm c«ng tr×nh An Khª, c«ng
tr×nh Thñy ®iÖn An Khª - Ka Nak;
- C¨n cø B¶n vÏ hoµn c«ng c¸c h¹ng môc Phô trî côm c«ng tr×nh An Khª- c«ng tr×nh
Thñy ®iÖn An Khª - Ka Nak, do nghiÖp S«ng §µ 10.2 lËp ®· ®îc Ban QLDA
thñy ®iÖn 7 phª duyÖt.
Mẫu biên bản Nghiệm thu đưa hạng mục CT vào sử dụng - Trang 2
Mẫu biên bản Nghiệm thu đưa hạng mục CT vào sử dụng - Người đăng: duykhuongsd102
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Mẫu biên bản Nghiệm thu đưa hạng mục CT vào sử dụng 9 10 896