Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu biên bản phiên tòa sơ thẩm

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 541 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TOÀ ÁN NHÂN DÂN....... (1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

___________________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

BIÊN BẢN
PHIÊN TOÀ SƠ THẨM
(Ban hành kèm theo nghị quyết số 02/2006/nq-hđtp ngày 12 tháng 5 năm 2006 của hội đồng
thẩm phán toà án nhân dân tối cao)
Vào hồi... giờ...phút, ngày... tháng...năm...…………………………………….................
Tại:(2)...........................................................................................................................................
Toà án nhân dân.............................................................................………….........................
Mở phiên toà để xét xử sơ thẩm vụ án dân sự thụ lý số…/.../TLST-….
ngày…..tháng…..năm…..về việc(3)………………………….…………….….….................
vụ án được xét xử(4)………………………….……………………………………................
I. NHỮNG NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG:

1. Nguyên đơn:(5)
…………………………………………………….....………………………………....
Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: (6)
…………………………………………………….....………………………………....
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn :(7) ……………..
……………………………………………………………………..........2.Bị đơn: (8)
…………………………………………………….....…………………………………
Người đại diện hợp pháp của bị đơn :(9)
…………………………………………………….....…………………………………
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn: (10)
…………………………………………………….....…………………………………
3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:(11)
…………………………………………………….....………………………………....
Người đại diện hợp pháp của n gười có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:(12)
……………………….…………………………………………………………………
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của n gười có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
(13)

…………………………………………………….....…………………………………
4. Người làm chứng: (14)

…………………………………………………….....…………………………………
5. Người phiên dịch: (15)
…………………………………………………….....…………………………………
6.Người giám định: (16)
…………………………………………………….....…………………………………
II. NHỮNG NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG:

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông (Bà)…………………………………………..........
Thẩm phán (nếu có): Ông (Bà) ……………..………………………………………........
Các Hội thẩm nhân dân :(17)
1. Ông (Bà):………………………………………………………………………..........
2. Ông (Bà):………………………………………………………………………..........
3. Ông (Bà):………………………………………………………………………..........
Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Ông (Bà)…………………………………............
cán bộ Toà án:( 1 8 ) …………………………………………………………………….....
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân: (19) …………….…............. tham gia phiên toà (nếu có).
Ông (Bà)……………………………………….………………………Kiểm sát viên.
III. PHẦN THỦ TỤC BẮT ĐẦU PHIÊN TOÀ:...
TOÀ ÁN NHÂN DÂN.......
(1)
___________________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________
BIÊN BẢN
PHIÊN TOÀ SƠ THẨM
(Ban hành kèm theo nghị quyết số 02/2006/nq-hđtp ngày 12 tháng 5 năm 2006 của hội đồng
thẩm phán toà án nhân dân tối cao)
Vào hồi... giờ...phút, ngày... tháng...năm...…………………………………….................
Tại:
(2)
...........................................................................................................................................
Toà án nhân dân.............................................................................………….........................
Mở phiên toà để xét xử sơ thẩm vụ án dân sự thụ lý số…/.../TLST-….
ngày…..tháng…..năm…..về việc
(3)
………………………….…………….….….................
vụ án được xét xử
(4)
………………………….……………………………………................
I. NHỮNG NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG:
1. Nguyên đơn:
(5)
.........
Ngưi đi din hp pháp ca nguyên đơn:
(6)
.........
Ngưi bo v quyn và li ích hp pháp ca nguyên đơn:
(7)
..
..........2.B đơn:
(8)
.....
Ngưi đi din hp pháp ca b đơn:
(9)
.....
Ngưi bo v quyn và li ích hp pháp ca b đơn:
(10)
.....
3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
(11)
.........
Ngưi đi din hp pháp ca người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
(12)
.
Ngưi bo v quyn và li ích hp pháp ca người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
(13)
.....
4. Ngưi làm chng:
(14)
Mẫu biên bản phiên tòa sơ thẩm - Trang 2
Mẫu biên bản phiên tòa sơ thẩm - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Mẫu biên bản phiên tòa sơ thẩm 9 10 14