Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu biểu sữa đổi theo quyết định 309

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 3267 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÊp qu¶n lý :
Tªn ®¬n vÞ : ...................................................
§Þa chØ : ........................................................
§Þªn tho¹Ø : .........................................

(Mẫu 02A - TBH)

M· ®¬n vÞ : .............................
Tµi kho¶n sè : ………………………… .
T¹i Ng©n Hµng: …… .……… .

DANH SÁCH LAO ĐỘNG VÀ QUỸ TIỀN LƯƠNG TRÍCH NỘP BHXH
Tháng

Năm 200

Ngày sinh
Số
Mã LĐ
TT

1

2

Họ và tên
3

Nam

Nữ

4

5

Căn cứ đóng BHXH, BHYT
Số sổ

6

Số
CMT

Chức vụ,
nghề
nghiệp

Nơi cư
trú

7

8

9

Phụ cấp
Mức
lương

10

Chức
vụ
11

Thâm niên
Thâm
vượt khung
niên
(%)
nghề (%)
12

13

Khu
vực
14

Tổng
lương
đóng
BHXH

Tổng
lương
đóng
BHYT

Mã KCB

15

16

17

Tổng cộng
I.

Tổng số thẻ BHYT đề nghị cấp bổ sung:………………………./.

II.

Số tờ khai cấp sổ đề nghị duyệt

:...……………………/.

Ngày
C¸n bé thu

( Ký hä tªn )

tháng

gi¸m ®èc BHXH TPHN

( Ký, ®ãng dÊu )

năm 200

Ngày
Ng­êi lËp biÓu

( Ký hä tªn )

tháng

năm 200

thñ tr­ëng ®¬n vÞ

( Ký, ®ãng dÊu )

Ghi chú:

Cột 15 bị giới hạn mức 20 lần lương tối thiếu chung do nhà nước quy định

TBH)

Ghi chú

18

Danh s¸ch ng­êi tham gia B¶o hiÓm y tÕ b¾t buéc
Lo¹i ®èi t­îng......................................................................................................................
§¬n vÞ qu¶n lý ®èi t­îng:......................................................................................................
§Þa chØ:................................................................................................................................
§iÖn tho¹i: ......................................... Fax: .................................Email:..............................
Sè tµi kho¶n: .......................................T¹i:..........................................................................

Sè
TT

Hä vµ tªn

1
2
I §èi t­îng t¨ng

M· sè
3

Ngµy, th¸ng,
n¨m sinh
Nam
N÷
4
5

§Þa chØ

N¬i ®¨ng ký
KCB ban ®Çu

6

7

MÉu sè: 02B-TBH
M· ®¬n
vÞ:

Møc ®ãng Sè tiÒn ®ãng
BHYT
BHYT
8

9

II §èi t­îng gi¶m

* Tæng hîp :

TT
1

ChØ tiªu

§Çu kú

Ph¸t sinh trong kú
T¨ng
Gi¶m
4
5

Cuèi kú

2
3
6
- Sè ®èi t­îng
- Sè tiÒn ph¶i ®ãng BHYT:
- Thêi h¹n sö dông thÎ BHYT tõ ngµy:_____/_____/_______ ®Õn ngµy:_____/_____/_______
- Sè thÎ BHYT ph¶i cÊp: …....................................
(NhËn hå s¬ ngµy: _____/_____/200 )
Ngµy..... th¸ng..... n¨m
200.
C¸n bé thu
Phô tr¸ch thu BHXH
BHXH

Ng­êi lËp
biÓu

Ngµy..... th¸ng..... n¨m
200.
Ng­êi sö dông lao ®éng

Ghi chó: MÉu sè 02b-TBH c¬ quan qu¶n lý ®èi t­în...
CÊp qu¶n lý : M· ®¬n vÞ : .............................
(Mẫu 02A - TBH)
Tªn ®¬n vÞ : ................................................... Tµi kho¶n sè : .
§Þa chØ : ........................................................ T¹i Ng©n Hµng: . .
§Þªn tho¹Ø : .........................................
DANH SÁCH LAO ĐỘNG VÀ QUỸ TIỀN LƯƠNG TRÍCH NỘP BHXH
Tháng Năm 200
Mã LĐ
Họ và tên
Ngày sinh
Số sổ
Căn cứ đóng BHXH, BHYT
Mã KCB
Nam Nữ
Phụ cấp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14
15 16 17
Tổng cộng
I.
Tổng số thẻ BHYT đề nghị cấp bổ sung:
………………………./.
II. Số tờ khai cấp sổ đề nghị duyệt :...……………………/.
Ngày tháng năm 200
Ngày tháng năm 200
C¸n bé thu gi¸m ®èc BHXH TPHN
   
Số
TT
Số
CMT
Chức vụ,
nghề
nghiệp
Nơi cư
trú
Tổng
lương
đóng
BHXH
Tổng
lương
đóng
BHYT
Mức
lương
Chức
vụ
Thâm niên
vượt khung
(%)
Thâm
niên
nghề (%)
Khu
vực
Ngêi lËp biÓu
thñ trëng ®¬n vÞ
Mẫu biểu sữa đổi theo quyết định 309 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu biểu sữa đổi theo quyết định 309 - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Mẫu biểu sữa đổi theo quyết định 309 9 10 880