Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu chỉ thị

Được đăng lên bởi minhhuydo91
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 79 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu Chỉ thị

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_____________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________

Số: /20 .. ../CT-BGDĐT

Hà Nội, ngày

tháng

CHỈ THỊ
Trích yếu nội dung của bản chỉ thị
Nội dung chỉ thị

Nơi nhận:

BỘ TRƯỞNG

- ...............;

(Chữ ký, dấu)

- ................;

Nguyễn Văn B

- Lưu: VT, ......

năm 20....

...
Mẫu Chỉ thị
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_____________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________
Số: /20 .. ../CT-BGDĐT Hà Nội, ngày tháng năm 20....
CHỈ THỊ
Trích yếu nội dung của bản chỉ thị
Nội dung chỉ thị
Nơi nhận:
- ...............;
- ................;
- Lưu: VT, ......
BỘ TRƯNG
(Chữ ký, dấu)
Nguyễn Văn B
Mẫu chỉ thị - Người đăng: minhhuydo91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu chỉ thị 9 10 817