Ktl-icon-tai-lieu

[MẪU] CHI TIẾT SỐ LIỆU SẢN LƯỢNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2226 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Số Tt

Dịch vụ

A

B

1

Sản lượng duy trì thuê bao điện thoại cố định và Internet.
Trong đó:
1.1 Hỗ trợ duy trì thuê bao ĐTCĐ:
1.1.1 Thuê bao ĐTCĐ hữu tuyến
1.1.2 Thuê bao ĐTCĐ vô tuyến CDMA
1.1.3 Thuê bao ĐTCĐ vô tuyến GSM
1.2 Hỗ trợ duy trì mạng Internet:
1.2.1 Thuê bao Internet băng rộng ADSL

2

Sản lượng duy trì trạm thông tin qua vệ tinh (VSAT).
Trong đó:
2.1. Hỗ trợ duy trì trạm thông tin vệ tinh
2.1.1. Trạm thông tin vệ tinh trên đất liền (KV3)
2.1.2. Trạm thông tin vệ tinh trên đảo

3

Sản lượng duy trì đài thông tin duyên hải sử dụng công
nghệ vô tuyến HF.
3.1. Hỗ trợ
duy trì các đài thông tin duyên hải
3.1.1. Hỗ trợ duy
trì các đài thông tin duyên hải sử dụng công nghệ vô tuyến HF

4

Sản lượng duy trì điểm truy nhập điện thoại công cộng.
Trong đó:
4.1 Hỗ trợ duy trì điểm truy nhập ĐTCC có người phục vụ:
4.1.1 Điểm truy nhập ĐTCC sử dụng mạng hữu tuyến
4.1.2 Điểm truy nhập ĐTCC sử dụng mạng vô tuyến (gồm cả
VSAT)
4.2 Hỗ trợ duy trì điểm truy nhập ĐTCC không có người
phục vụ:
4.2.1 Điểm truy nhập ĐTCC sử dụng mạng hữu tuyến

5

Sản lượng duy trì điểm truy nhập Internet công cộng.
Trong đó:
5.1 Điểm truy nhập Internet công cộng băng rộng (ADSL) có
người phục vụ:
5.1.1 Quy mô 2 máy vi tính
5.1.2 Quy mô 3 máy vi tính trở lên
5.2 Điểm truy nhập Internet công cộng bằng các phương thức
khác (ngoài ADSL):
5.2.1 Quy mô 2 máy vi tính
5.2.2 Quy mô 3 máy vi tính trở lên

6

Sản lượng phát triển thuê bao mới và duy trì thuê bao
ĐTCĐ, Internet của các cá nhân, hộ gia đình tại vùng được
cung ứng dịch vụ viễn thông công ích. Trong đó:
3.1 Thuê bao ĐTCĐ hữu tuyến phát triển mới tại KV3 (hỗ trợ
cho doanh nghiệp lắp đặt)
3.2 Hỗ trợ duy trì thuê bao ĐTCĐ:
3.2.1 Thuê bao ĐTCĐ hữu tuyến
3.2.2 Thuê bao ĐTCĐ vô tuyến CDMA
3.2.3 Thuê bao ĐTCĐ vô tuyến GSM
3.3 Hỗ trợ thiết bị đầu cuối
3.3.1 Thuê bao ĐTCĐ trên đất liền, trên đảo:
3.3.1.1 Thuê bao ĐTCĐ hữu tuyến
3.3.1.2 Thuê bao ĐTCĐ vô tuyến CDMA
3.3.1.3 Thuê bao ĐTCĐ vô tuyến GSM
3.3.2 Thuê bao Internet băng rộng:
3.3.2.1 Modem truy nhập internet băng rộng (ADSL)
3.3.3 Máy thu phát sóng trên tàu cá:
3.3.3.1 Máy thu phát sóng vô tuyến HF công nghệ thoại cho
tàu cá

CHI TIẾT SỐ LIỆU SẢN LƯỢNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH
Quý……..Năm……………
(Kèm theo Biên bản xác nhận sản lượng ngày …. tháng…năm….)

Số
TT

Dịch vụ

A

B

1

Số báo cáo của Doanh nghiệp
Đơn vị
tính

3

Chênh lệch

KV1

KV2

KV3

KV1

KV2

KV3

KV1

KV2

1

2

3

4

5

6

7=4-1

8=5-2

Duy trì thuê bao điện thoại cố định và Internet.
Trong đó:
1.1 Hỗ t...
Số Tt Dịch vụ
A B
2
3
4
1
Sản lượng duy trì thuê bao điện thoại cố định và Internet.
Trong đó:
1.1 Hỗ trợ duy trì thuê bao ĐTCĐ:
1.1.1 Thuê bao ĐTCĐ hữu tuyến
1.1.2 Thuê bao ĐTCĐ vô tuyến CDMA
1.1.3 Thuê bao ĐTCĐ vô tuyến GSM
1.2 Hỗ trợ duy trì mạng Internet:
1.2.1 Thuê bao Internet băng rộng ADSL
Sản lượng duy trì trạm thông tin qua vệ tinh (VSAT).
Trong đó:
2.1. Hỗ trợ duy trì trạm thông tin vệ tinh
2.1.1. Trạm thông tin vệ tinh trên đất liền (KV3)
2.1.2. Trạm thông tin vệ tinh trên đảo
Sản lượng duy trì đài thông tin duyên hải sử dụng công
nghệ vô tuyến HF. 3.1. Hỗ trợ
duy trì các đài thông tin duyên hải 3.1.1. Hỗ trợ duy
trì các đài thông tin duyên hải sử dụng công nghệ vô tuyến HF
Sản lượng duy trì điểm truy nhập điện thoại công cộng.
Trong đó:
4.1 Hỗ trợ duy trì điểm truy nhập ĐTCC có người phục vụ:
4.1.1 Điểm truy nhập ĐTCC sử dụng mạng hữu tuyến
4.1.2 Điểm truy nhập ĐTCC sử dụng mạng vô tuyến (gồm cả
VSAT)
4.2 Hỗ trợ duy trì điểm truy nhập ĐTCC không có người
phục vụ:
4.2.1 Điểm truy nhập ĐTCC sử dụng mạng hữu tuyến
[MẪU] CHI TIẾT SỐ LIỆU SẢN LƯỢNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
[MẪU] CHI TIẾT SỐ LIỆU SẢN LƯỢNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
[MẪU] CHI TIẾT SỐ LIỆU SẢN LƯỢNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH 9 10 578