Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu công điện

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 159 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:

…. (4)…. , ngày ….. tháng ….. năm 20…

/CĐ- … (3)….

CÔNG ĐIỆN
………….. (5)………………
………….. (6) điện
- ………………………………..; (7)
- ………………………………..
................................................. (8) ...................................................
...........................................................
...........................................................................................................
...........................................................
...........................................................................................................
..................................................................................................................
...........................................................................................................
........................................................... ./.
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƢỜI KÝ
Nơi
-

nhận:
…………;(Chữ

ký,

……………;

- Lưu: VT, …. (9) A.xx (10)

Họ và tên

Ghi chú:
(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).
(2) Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành công điện.
(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành công điện.
(4) Địa danh
(5) Trích yếu nội dung điện.
(6) Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh của người đứng đầu.
(7) Tên cơ quan, tổ chức nhận điện
(8) Nội dung điện.
(9) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).
(10) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).
------------------------------------------------------

dấu)

...
TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /CĐ- … (3)….
…. (4)…. , ngày ….. tháng ….. năm 20…
CÔNG ĐIỆN
………….. (5)………………
………….. (6) điện
- ………………………………..; (7)
- ………………………………..
................................................. (8) ...................................................
...........................................................
...........................................................................................................
...........................................................
...........................................................................................................
..................................................................................................................
...........................................................................................................
........................................................... ./.
Nơi nhận:
- …………;
- ……………;
- Lưu: VT, …. (9) A.xx (10)
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƢỜI
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên
Ghi chú:
(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).
(2) Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành công điện.
(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành công điện.
(4) Địa danh
(5) Trích yếu nội dung điện.
(6) Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh của người đứng đầu.
(7) Tên cơ quan, tổ chức nhận điện
(8) Nội dung điện.
(9) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).
(10) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).
------------------------------------------------------
Mẫu công điện - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu công điện 9 10 400