Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 161 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
MẪU ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH
Chính thức: [

]

Bổ sung: [ ] Lần: [

Mẫu số: 16/ĐK-TNCN
(Ban hành kèm theo
Thông tư số 84/2008/TT-BTC
ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính)

]

1. Họ và tên cá nhân có thu nhập: ……………………….…………………...…………….…………………
2. Mã số thuế:
3. Tên của tổ chức, cá nhân trả thu nhập:
4. Mã số thuế:

Stt

Họ và tên

-

Ngày sinh

Mã số thuế

Số CMND/
hộ chiếu

Quan hệ với
ĐTNT

Thời điểm tính
giảm trừ
(tháng/năm)

Thời điểm kết
thúc giảm trừ
(tháng/năm)

1
2
3
...
...
Tổng cộng

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.
, ngày ………… tháng ………… năm ...……

………………

CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP
(Ký và ghi rõ họ tên)

40

...
40
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
MẪU ĐĂNG NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH
Chính thức: [ ] Bổ sung: [ ] Lần: [ ]
1. Họ tên nhân có thu nhập: ……………………….…………………...…………….………………
3. Tên của tổ chức, nhân trả thu nhập:
Stt Họ tên Ngày sinh số thuế
Số CMND/
hộ chiếu
Quan hệ với
ĐTNT
Thời điểm tính
giảm trừ
(tháng/năm)
Thời điểm kết
thúc giảm tr
(tháng/năm)
1
2
3
...
...
Tổng cộng
Tôi cam đoan những nội dung khai là đúng chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.
……………, ngày ……… tháng ………… năm ...……
NHÂN THU NHẬP
(Ký ghi họ tên)
2. số thuế:
4. số thuế: -
Mẫu số: 16/ĐK-TNCN
(Ban hành kèm theo
Thông số 84/2008/TT-BTC
ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính)
Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh 9 10 815