Ktl-icon-tai-lieu

mẫu đăng ký thuế

Được đăng lên bởi truongphat-xdns
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 768 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC THUẾ TỈNH THANH HÓA
Số: 4308/CT-TTHT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
MS 6255

Thanh Hóa, ngày 09 tháng 12 năm 2013

V/v kê khai bổ sung thông tin tài khoản

Kính gửi: Người nộp thuế trên địa bàn.
Tại Điều 9 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 Hướng dẫn thi hành
một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý
thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ, qui định:
"Đối với người nộp thuế đã được cấp đăng ký thuế nhưng chưa thông báo thông
tin về các tài khoản của người nộp thuế đã mở tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín
dụng với cơ quan thuế trước thời điểm Nghị định 83/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành
thì phải thông báo bổ sung tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo
mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này, thời hạn chậm nhất ngày 31 tháng 12
năm 2013.
Người nộp thuế trong quá trình sản xuất kinh doanh, khi có thay đổi, bổ sung số
tài khoản tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng thì phải thông báo cho cơ quan
Thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi..."
Căn cứ vào qui định nêu trên, để đảm bảo quyền lợi trong thực hiện nghĩa vụ về thuế
của Người nộp thuế, Cục thuế tỉnh Thanh Hóa thông báo:
+ Đối với các đơn vị đã được cấp đăng ký thuế nhưng chưa thông báo thông tin
về các tài khoản mở tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng với cơ quan thuế
trước thời điểm Nghị định 83/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (là ngày 15/09/2013) thì
phải thông báo bổ sung tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu
số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC (có mẫu đính kèm), thời hạn
chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2013.
+ Trong quá trình sản xuất kinh doanh, khi có thay đổi, bổ sung số tài khoản tại
các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng thì Người nộp thuế phải có trách nhiệm
thông báo cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày
phát sinh sự thay đổi.
Cục Thuế thông báo để các tổ chức biết, thực hiện theo đúng qui định của Pháp luật ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Cục (để b/c)
- Các Chi cục Thuế;
- Các phòng nghiệp vụ Cục
Thuế;
- Lưu VT, TTHT

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
(Đã ký)
Ngô Đình Hùng

Mẫu số: 08-MST
(Ban hành kèm theo Thông tư
số156/2013/TT-BTC ngày
06/11/2013 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ
Tên ...
TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TỈNH THANH HÓA
Số: 4308/CT-TTHT
V/v kê khai bổ sung thông tin tài khoản
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
MS 6255
Thanh Hóa, ngày 09 tháng 12 năm 2013
nh gửi: Người nộp thuế trên địa bàn.
Tại Điều 9 Thông số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 Hướng dẫn thi hành
một số điều của Luật Quảnthuế; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản
thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ, qui định:
"Đối với người nộp thuế đã được cấp đăng thuế nhưng chưa thông báo thông
tin về các tài khoản của người nộp thuế đã mở tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín
dụng với quan thuế trước thời điểm Nghị định 83/2013/NĐ-CP hiệu lực thi hành
thì phải thông báo bổ sung tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo
mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông này, thời hạn chậm nhất ngày 31 tháng 12
năm 2013.
Người nộp thuế trong quá trình sản xuất kinh doanh, khi thay đổi, bổ sung số
tài khoản tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng thì phải thông báo cho cơ quan
Thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi..."
Căn cvào qui đnh nêu tn, để đảm bo quyền lợi trong thực hiện nghĩa vụ về thuế
của Ngưi np thuế, Cc thuế tnh Thanh Hóa tng báo:
+ Đối với các đơn vị đã được cấp đăng thuế nhưng chưa thông báo thông tin
về các tài khoản mở tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng với quan thuế
trước thời điểm Nghị định 83/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (là ngày 15/09/2013) t
phải thông báo bổ sung tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng thuế theo mẫu
số 08-MST ban hành kèm theo Thông 156/2013/TT-BTC (có mẫu đính kèm), thời hạn
chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2013.
+ Trong quá trình sản xuất kinh doanh, khi thay đổi, bổ sung số tài khoản tại
các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng thì Người nộp thuế phải trách nhiệm
thông báo cho quan Thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày
phát sinh sự thay đổi.
Cục Thuế thông báo đ các t chc biết, thc hin theo đúng qui đnh ca Pháp lut ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Cục (để b/c)
- Các Chi cục Thuế;
- Các phòng nghiệp vụ Cục
Thuế;
- Lưu VT, TTHT
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
(Đã ký)
Ngô Đình Hùng
mẫu đăng ký thuế - Trang 2
mẫu đăng ký thuế - Người đăng: truongphat-xdns
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
mẫu đăng ký thuế 9 10 716