Ktl-icon-tai-lieu

mẫu dành cho người tìm việc mới tốt nghiệp

Được đăng lên bởi Sasuko Lee
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 347 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LE THU THAO
Địa chỉ: 20 Nguyễn Công Hoan, Hà Nội
Di động: 0908 123 456
E mai l: lttt@yahoo.com
HỌC VẪN:
Kỹ sư Quản trị Công nghiệp, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (2006)
Bằng: Khá (Điểm trung bình: 7.8)
Học bổng:
- Học bổng cho sinh viên xuất sắc của trường năm 2004 và 2005.
- Học bổng cho sinh viên xuất sắc của Công ty Cáp quang Fujikura
- Học bổng tiếng Anh thương mại của công ty Dầu khí Petronas - Malaysia
HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA:
- Dự án xây dựng nhà hàng phục vụ thức ăn dinh dưỡng (Bài tập nhóm)
+ Nghiên cứu và khảo sát các nhu cầu của người tiêu dùng về các bữa ăn dinh dưỡng
+ Thu thập và phân tích các thông tin khảo sát
+ Cùng với các thành viên trong nhóm viết kế hoạch dự án
- Tham gia Chương trình "Mùa hè xanh" năm 2003 và 2004
+ Dạy toán cho các em học sinh
+ Tham gia dựng nhà giúp người nghèo
- Thành viên Câu lạc bộ Anh văn của trường
KỸ NĂNG:
- Sử dụng thành thạo Microsoft Word, Excel, Power Point
- Giao tiếp tiếng Anh thuần thục

- Có kỹ năng giao tiếp, trình bày tốt
- Chăm chỉ, biết tổ chức sắp xếp công việc và có tinh thần trách nhiệm
- Dễ dàng thích nghi với môi trường mới
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC:
2003 - 2005: Gia sư Toán cho học sinh lớp 8, 9
2002 - 2003: Phục vụ bàn tại Quán cà phê Liễu Giai
SỞ THÍCH:
Giao tiếp với mọi người, đọc sách và chơi cầu lông.
Nguồn: Timviecnhanh.com

...
LE THU THAO
Đ a ch : 20 Nguy n Công Hoan, Hà N i
Di đ ng: 0908 123 456
E mai l: lttt@yahoo.com
H C V N:
K s Qu n tr Công nghi p, Tr ng Đ i h c Bách Khoa Hà N i (2006) ư ườ
B ng: Khá (Đi m trung bình: 7.8)
H c b ng:
- H c b ng cho sinh viên xu t s c c a tr ng năm 2004 và 2005. ườ
- H c b ng cho sinh viên xu t s c c a Công ty Cáp quang Fujikura
- H c b ng ti ng Anh th ng m i c a công ty D u khí Petronas - Malaysia ế ươ
HO T Đ NG NGO I KHÓA:
- D án xây d ng nhà hàng ph c v th c ăn dinh d ng (Bài t p nhóm) ưỡ
+ Nghiên c u và kh o sát các nhu c u c a ng i tiêu dùng v các b a ăn dinh d ng ườ ưỡ
+ Thu th p và phân tích các thông tin kh o sát
+ Cùng v i các thành viên trong nhóm vi t k ho ch d án ế ế
- Tham gia Ch ng trình "Mùa hè xanh" năm 2003 và 2004 ươ
+ D y toán cho các em h c sinh
+ Tham gia d ng nhà giúp ng i nghèo ườ
- Thành viên Câu l c b Anh văn c a tr ng ườ
K NĂNG:
- S d ng thành th o Microsoft Word, Excel, Power Point
- Giao ti p ti ng Anh thu n th c ế ế
mẫu dành cho người tìm việc mới tốt nghiệp - Trang 2
mẫu dành cho người tìm việc mới tốt nghiệp - Người đăng: Sasuko Lee
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
mẫu dành cho người tìm việc mới tốt nghiệp 9 10 212