Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đánh giá trình độ công nghệ

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 5418 lần   |   Lượt tải: 14 lần
TÊN DOANH NGHIỆP
----oOo----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----oOo---Phan thiết, ngày
tháng
năm 200

HỒ SƠ TỰ ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ CÔNG NGHỆ
A. Thông tin chung :
I/ Thông tin tổng quát về doanh nghiệp đến thời điểm ............................ :
1. Tên doanh nghiệp : ………………………………………………………....
2. Địa chỉ : …………………………………………………………………………
3. Loại hình doanh nghiệp :
4. Địa điểm sản xuất :
1: ………………………………………………………………………
2: ……………………………………………………………………………
3: ……………………………………………………………………………
5. Sản phẩm chủ yếu :
a: ………………………………………………………………………………
b: …………………………………………………………………………
c: ………………………………………………………………………………
6. Năng lực sản xuất:……………………………………………….đơn vị sản
phẩm/năm
7. Tóm tắt tình hình sản xuất và tiêu thụ trong 02 năm gần nhất và dự kiến cho 04 năm
tiếp theo ; trường hợp doanh nghiệp mới thành lập thì dự kiến sản phẩm cho 5 năm:
STT
Tình hình sản xuất/
Đơn vị
Năm
Dự kiến
tên chỉ tiêu
tính
200...-200...
Sản lượng sản phẩm chủ yếu:
1
- Sản phẩm a
- Sản phẩm b
- Sản phẩm c
Tiêu thụ trong năm:
2
- Sản phẩm a
- Sản phẩm b
- Sản phẩm c
Giá trị sản phẩm sản xuất
3
-Sản phẩm a
-Sản phẩm b
-Sản phẩm c
Giá trị sản phẩm tiêu thụ
4
-Sản phẩm a
1

5
6

-Sản phẩm b
-Sản phẩm c
Lợi nhuận thuần
Nộp ngân sách

8. Tình hình thiết bị, nhà xưởng, quy trình công nghệ sản xuất:
a. Tình hình thiết bị:
-Liệt kê danh mục các thiết bị theo mẫu 1
b. Tình hình nhà xưởng:
-Liệt kê các hạng mục xây dựng theo mẫu 2
-Bản vẽ bố trí tổng mặt bằng sản xuất và các hạng mục khác của cơ sở
c. Quy trình công nghệ sản xuất các sản phẩm chủ yếu:
-Vẽ sơ đồ quy trình công nghệ
-Mô tả điều kiện công nghệ
9. Điều tra sản phẩm: Theo mẫu 3
10. Điều tra các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, lao động:
a. Định mức kinh tế kỹ thuật cho một đơn vị sản phẩm:
STT Tên vật tư, nguyên liệu chủ yếu Đơn vị tính Tiêu hao cho một đơn vị sản phẩm
I
Sản phẩm a
1
2
3
….
II
Sản phẩm b
1
2
3
….
b. Điều tra lao động:
Tổng số Số công
CBCNV nhân
Stt
trực
tiếp sx

Số công
nhân lao
động cơ khí
hoá, tự động
hoá

Số cán bộ
Số
quản lý và CBCNV
gián tiếp
trình độ
sản xuất
ĐH, CĐ
trở lên

1
2
3
....
2

Số công
Nhân
Ghi
bậc 4
chú
trở lên

c. Điều tra các chỉ tiêu kinh tế ( năm gần nhất ) :
STT
1
2
3
4
5
6
7
8

Tên khoảng mục
Tổng doanh thu
Thuế VAT
Doanh thu thuần
Tổng giá thành sản phẩm
Lợi nhuận gộp
Thuế thu nhập DN
Lãi ngân hàng
Lợi nhuận thuần

Giá trị (triệu đồng)

d. Tổng vốn đầu tư cơ sở tính đến thời điểm hiện tại :
- Tổng vốn đầu tư cơ
sở :...................................................................
TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----oOo---- ----oOo----
Phan thiết, ngày tháng năm 200
HỒ SƠ TỰ ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ CÔNG NGHỆ
A. Thông tin chung :
I/ Thông tin tổng quát về doanh nghiệp đến thời điểm ............................ :
1. Tên doanh nghiệp : ………………………………………………………....
2. Địa chỉ : …………………………………………………………………………
3. Loại hình doanh nghiệp :
4. Địa điểm sản xuất :
1: ………………………………………………………………………
2: ……………………………………………………………………………
3: ……………………………………………………………………………
5. Sản phẩm chủ yếu :
a: ………………………………………………………………………………
b: …………………………………………………………………………
c: ………………………………………………………………………………
6. Năng lực sản xuất:……………………………………………….đơn vị sản
phẩm/năm
7. Tóm tắt tình hình sản xuất và tiêu thụ trong 02 năm gần nhất và dự kiến cho 04 năm
tiếp theo ; trường hợp doanh nghiệp mới thành lập thì dự kiến sản phẩm cho 5 năm:
STT Tình hình sản xuất/
tên chỉ tiêu
Đơn vị
tính
Năm Dự kiến
200...-200...
1
Sản lượng sản phẩm chủ yếu:
- Sản phẩm a
- Sản phẩm b
- Sản phẩm c
2
Tiêu thụ trong năm:
- Sản phẩm a
- Sản phẩm b
- Sản phẩm c
3
Giá trị sản phẩm sản xuất
-Sản phẩm a
-Sản phẩm b
-Sản phẩm c
4
Giá trị sản phẩm tiêu thụ
-Sản phẩm a
1
Mẫu đánh giá trình độ công nghệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu đánh giá trình độ công nghệ - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Mẫu đánh giá trình độ công nghệ 9 10 362