Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đề nghị hỗ trợ mua bảo hiểm thân tàu

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1727 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 02
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
————————————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ MUA BẢO HIỂM THÂN TÀU
VÀ BẢO HIỂM TAI NẠN THUYỀN VIÊN CỦA NGƯ DÂN
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn...................................

Tôi tên là: .......................................................................................................
Số chứng minh nhân dân:............................................Ngày cấp......................... Nơi
cấp........................
Địa chỉ: .....................................................................................................................
Là chủ tàu có số đăng lý:..........................................................................................
Công suất máy chính: ..............................................................................................
Nghề khai thác:.........................................................................................................
Trong thời gian qua, tôi đã thực hiện mua bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm tai nạn thuyền
viên năm 200.... cho chiếc tàu số ........................................................
Số tiền mua bảo hiểm thân tàu là: ............................................................................
Số tiền đề nghị hỗ trợ 30% là: .................................................................................
Số tiền mua bảo hiểm tai nhạn thuyền viên là .........................................................
cho................................... lao động trên tàu
Số tiền đề nghị hỗ trợ bảo hiểm tai nạn thuyền viên là..................................
Căn cứ theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ, tôi
làm đơn này đề nghị được hỗ trợ phí bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm tai nạn thuyền viên năm
200.... với số tiền là: ..............................................
XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG
- Ông (bà)......................... là chủ tàu
số ...................... hiện đang cư trú hợp
pháp tại địa phương và đang hoạt động
thường xuyên trên biển
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

......, ngày .... tháng.... năm .......
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

...
Mẫu số 02
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
————————————
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ MUA BẢO HIỂM THÂN TÀU
VÀ BẢO HIỂM TAI NẠN THUYỀN VIÊN CỦA NGƯ DÂN
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn...................................
Tôi tên là: .......................................................................................................
Số chứng minh nhân dân:............................................Ngày cấp......................... Nơi
cấp........................
Địa chỉ: .....................................................................................................................
Là chủ tàu có số đăng lý:..........................................................................................
Công suất máy chính: ..............................................................................................
Nghề khai thác:.........................................................................................................
Trong thời gian qua, tôi đã thực hiện mua bảo hiểm thân tàu bảo hiểm tai nạn thuyền
viên năm 200.... cho chiếc tàu số ........................................................
Số tiền mua bảo hiểm thân tàu là: ............................................................................
Số tiền đề nghị hỗ trợ 30% là: .................................................................................
Số tiền mua bảo hiểm tai nhạn thuyền viên .........................................................
cho................................... lao động trên tàu
Số tiền đề nghị hỗ trợ bảo hiểm tai nạn thuyền viên là..................................
Căn cứ theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ, tôi
làm đơn này đề nghị được hỗ trợ phí bảo hiểm thân tàu bảo hiểm tai nạn thuyền viên năm
200.... với số tiền là: ..............................................
XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG ......, ngày .... tháng.... năm .......
- Ông (bà)......................... là chủ tàu Người làm đơn
số ...................... hiện đang cư trú hợp (Ký, ghi rõ họ tên)
pháp tại địa phương và đang hoạt động
thường xuyên trên biển
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Mẫu đề nghị hỗ trợ mua bảo hiểm thân tàu - Trang 2
Mẫu đề nghị hỗ trợ mua bảo hiểm thân tàu - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu đề nghị hỗ trợ mua bảo hiểm thân tàu 9 10 170