Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đề nghị hỗ trợ

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2518 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu 1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHIẾU ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ
Về việc: .......................................................................................................................
Kính gửi: Sở Công Thương Bình Thuận
1. Tên doanh nghiệp: ...................................................................................................
Địa chỉ
: ...................................................................................................
Điện thoại : ...................................................................................................
2. Đại diện bởi Ông/ Bà: .............................................................................................
Chức vụ
: ..............................................................................................
3. Chức năng chính của đơn vị: ...................................................................................
......................................................................................................................................
4. Là doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh:
+ Tổng vốn đầu tư (triệu đồng): ........................................................................
Trong đó:
+ Nhà xưởng: ...................................................
+ Thiết bị: .........................................................
+ Quy mô công suất: ...................................................
+ Công suất sử dụng năng lượng:
Điện: ....................................................................................... kWh/năm
Dầu DO, FO, hoặc năng lượng khác: ...................................... Tấn/năm
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
5. Nội dung đề nghị hỗ trợ: chọn (x) (a) hoặc (b)
a) Hỗ trợ kiểm toán năng lượng:
- Đơn vị tư vấn kiểm toán: ................................................................................
- Chi phí kiểm toán năng lượng: .......................................................................
- Đề nghị hỗ trợ: ................................................................................................
- Thời gian thực hiện và kết thúc kiểm toán năng lượng: .................................
........................................................
Mẫu 1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHIẾU ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ
Về việc: .......................................................................................................................
Kính gửi: Sở Công Thương Bình Thuận
1. Tên doanh nghiệp: ...................................................................................................
Địa chỉ : ...................................................................................................
Điện thoại : ...................................................................................................
2. Đại diện bởi Ông/ Bà: .............................................................................................
Chức vụ : ..............................................................................................
3. Chức năng chính của đơn vị: ...................................................................................
......................................................................................................................................
4. Là doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh:
+ Tổng vốn đầu tư (triệu đồng): ........................................................................
Trong đó:
+ Nhà xưởng: ...................................................
+ Thiết bị: .........................................................
+ Quy mô công suất: ...................................................
+ Công suất sử dụng năng lượng:
Điện: ....................................................................................... kWh/năm
Dầu DO, FO, hoặc năng lượng khác: ...................................... Tấn/năm
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
5. Nội dung đề nghị hỗ trợ: chọn (x) (a) hoặc (b)
a) Hỗ trợ kiểm toán năng lượng:
- Đơn vị tư vấn kiểm toán: ................................................................................
- Chi phí kiểm toán năng lượng: .......................................................................
- Đề nghị hỗ trợ: ................................................................................................
- Thời gian thực hiện và kết thúc kiểm toán năng lượng: .................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Mẫu đề nghị hỗ trợ - Trang 2
Mẫu đề nghị hỗ trợ - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu đề nghị hỗ trợ 9 10 507