Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đề nghị vay vốn kiêm phương án trả nợ

Được đăng lên bởi Thanh Tùng
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 523 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu biểu: MB01- HD.SPBL/05
ĐỀ NGHỊ VAY VỐN KIÊM PHƯƠNG ÁN TRẢ NỢ (dành cho sản phẩm thế chấp)
LOAN APPLICATION FORM/REPAYMENT PLAN (For secured loan applicants)
Kính gửi: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)
To: Vietnam Technological and Commercial Joint- stock Bank ( Techcombank)
Đề nghị Techcombank cấp tín dụng có tài sản bảo đảm với nội dung cụ thể như sau (phần có dấu * là thông tin bắt buộc khai báo):
I would like to apply for a secured loan with the following details ( (*) parts are mandatory):
A. MỤC ĐÍCH, PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN VÀ THÔNG TIN VAY VỐN - LOAN PURPOSE, PLAN AND INFORMATION *
1.

Vay mua ô-tô:
Auto loan:

Đi lại
Personal purpose

Loại xe/type:

Cho thuê
For rent

Kinh doanh
Business purpose

Khác: ..................................................................................
Other purpose: ........................................................................

Số lượng/quantity:

2.
Vay mua nhà/đất:
Khác
Mortgage loan:

Giá trị/value:
Chung cư

Apartment

Mục đích/Purpose:

Villa

House

Để ở/Residency

Biệt thự

Land lot

Khác/Other:

Diện tích/Area:

Giá trị/Value:

Dự án/Project:

Chủ đầu tư/Developer:

Địa chỉ:
Addres
s

Đường/Street:

Phường/xã/Ward:

Quận/huyện/District:

3.

Vay thế chấp bất động sản (cụ thể mục đích vay):
Home Equity (specify loan purpose)

5.

Cho vay ứng trước tài khoản cá nhân có TSBĐ (F1)
Secured overdraft (F1)

Đất

Other.......................................................................................

Cho thuê/For rent

Số nhà/House number:

Nhà phố

Tỉnh/Thành phố/Province/City:
4.

Vay du học
Study loan
Cấp hạn mức mới /New Limit
Gia hạn / Renew limit
Nâng hạn mức / Change current limit

6.
Mục đích khác (ghi rõ):
Other loan purpose (specify):
THÔNG TIN VAY VỐN *
LOAN INFORMATION

Số tiền vay/Hạn mức cấp *:
Loại tiền:
Loan amount/Loan limit
Currency:

Vốn tự có *:
Owned capital

Thời hạn vay *:
Loan tenor:

tháng
months

B. THÔNG TIN CÁ NHÂN - PERSONAL INFORMATION
Giấy tờ nhân thân *:
ID number

Họ và tên (chữ in hoa)/Full name (upper case)*:
(HỌ/FAMILY
NAME)

(ĐỆM/MIDDLE NAME)

Ngày sinh/Date of birth *:
Giới tính/Gender*:
Địa chỉ sinh sống *:
Current living
address

D

D

Nam/Male

M

Nữ/Female

M

(TÊN/GIVEN NAME)

Ngày cấp:
Date of issue

Y

Quốc tịch/Nationality:

Y

Y

Y

ĐTDD/Mobile No.:

Số nhà/House number:

D

Số CMND/National ID
........................................
D

ĐTNR/Home No.: (

M

M

Y

Y

)

Y

Y

Số hộ chiếu/Passport
...................................
Nơi cấ...
Mẫu biểu: MB01- HD.SPBL/05
ĐỀ NGHỊ VAY VỐN KIÊM PHƯƠNG ÁN TRẢ NỢ (dành cho sản phẩm thế chấp)
LOAN APPLICATION FORM/REPAYMENT PLAN (For secured loan applicants)
Kính gửi: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)
To: Vietnam Technological and Commercial Joint- stock Bank ( Techcombank)
Đề nghị Techcombank cấp tín dụng có tài sản bảo đảm với nội dung cụ thể như sau ():
  !"!#
A. MỤC ĐÍCH, PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN VÀ THÔNG TIN VAY VỐN - LOAN PURPOSE, PLAN AND INFORMATION *
1. Vay mua ô-tô: Đi lại Cho thuê Kinh doanh Khác: ..................................................................................
Auto loan#$%& '#((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Loại xe/: Số lượng/): Giá trị/*:
2. Vay mua nhà/đất: Chung cư Biệt thự Nhà phố Đất
Khác
Mortgage loan: +",-.'(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Mục đích/$: Để ở// Cho thuê/% Khác/':
Diện tích/+: Giá trị/,:
Dự án/$0: Chủ đầu tư/1*:
Địa chỉ:
+
Số nhà/-": Đường/2:
Phường/xã/3: Quận/huyện/1: Tỉnh/Thành phố/$*45:
3. Vay thế chấp bất động sản (cụ thể mục đích vay):
Home Equity !
4. Vay du học
Study loan
5. Cho vay ứng trước tài khoản cá nhân có TSBĐ (F1)
Secured overdraft (F1)
Cấp hạn mức mới 46."
Gia hạn / /"
Nâng hạn mức / 5"
6. Mục đích khác (ghi rõ):
Other loan purpose (specify):
THÔNG TIN VAY VỐN *
LOAN INFORMATION
Vốn tự có *:
Owned capital
Số tiền vay/Hạn mức cấp *:
Loại tiền:
Loan amount/Loan limit
Currency:
Thời hạn vay *: tháng
Loan tenor:"
B. THÔNG TIN CÁ NHÂN - PERSONAL INFORMATION
Họ và tên (chữ in hoa)/Full name (upper case)*:
Giấy tờ nhân thân *:
ID number
Số CMND/National ID
........................................
Số hộ chiếu/Passport
...................................
(HỌ/FAMILY
NAME)
(ĐỆM/MIDDLE NAME) (TÊN/GIVEN NAME)
Ngày cấp:
Date of issue
D D M M Y Y Y Y
Nơi cấp:
Place of issue
Ngày sinh/Date of birth *: D D M M Y Y Y Y Quốc tịch/Nationality:
Giới tính/Gender*: Nam/7 Nữ/%" ĐTDD/Mobile No.: ĐTNR/Home No.: ( ) Email:
Địa chỉ sinh sống *:
Current living
address
Số nhà/-": Đường/2:
Phường/xã/3: Quận/huyện/1: Tỉnh/Thành phố/$*45:
Thời gian cư trú/ .*"#((.((((.tháng4"
Địa chỉ thường trú *:
Permanent
residential address
Số nhà/-": Đường/2:
Phường/xã/3: Quận/huyện/1: Tỉnh/Thành phố/$*45:
Trình độ học vấn*: Dưới PTTH PTTH Cao đẳng/trung cấp
Education level & - 85
Tình trạng hôn nhân*:
Marital status
Đại học Trên đại học Khác:...............................................
9 $ '#(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Độc thân Đã lập gia đình Ly hôn, góa
2 7 1*43
Hình thức sở hữu nhà ở/Type of Accommodation*: Loại phương tiên đi lại/Type of transportation*:
Nhà riêng có diện tích ≥ 100 m
2
Ở cùng bố mẹ Đi thuê
$*:;<<"= .* ! /
Ô tô con (thuộc sở hữu) Xe gắn máy
$* 7
Nhà riêng có diện tích < 100 m
2
Ở nhờ bạn bè, họ hàng
$*>;<<"= .*4*?
Phương tiện giao thông công cộng Phương tiện khác:...................
$ '#(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
C. THÔNG TIN NGHỀ NGHIỆP – EMPLOYMENT INFORMATION
Tên cơ quan hiện tại/Current employer*: Điện thoại cơ quan/Work No.: ( ) Fax: ( )
Địa chỉ cơ quan*:
Company address
Số nhà/-": Đường/2:
Phường/xã/3: Quận/huyện/1: Tỉnh/Thành phố/$*45:
Vị trí công tác*:
Position
Thời gian đã làm việc tại cơ quan hiện tại*: ................năm..............tháng
Time at current job  !" !
Thâm niên công tác/Working Experiences *:................năm/ !tháng/" ! Ngành nghề hiện tại/Current industry:
Hình thức nhận lương/Type of salary payment *: Loại hợp đồng lao động/Type of labour contract *:
Tiền mặt Chuyển khoản qua Techcombank
5 99"
< 1 năm Không xác định thời hạn
>; $"
Chuyển khoản qua ngân hàng khác (....................................................................)
9 #(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((!
1 -3 năm Khác (ghi rõ): ...................................
;@A ' !#(((((((((((((((((((((((((((((((((((
Mẫu đề nghị vay vốn kiêm phương án trả nợ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu đề nghị vay vốn kiêm phương án trả nợ - Người đăng: Thanh Tùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Mẫu đề nghị vay vốn kiêm phương án trả nợ 9 10 540