Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đơn

Được đăng lên bởi nvloc204
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 729 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
……, ngày …….. tháng …….. năm 201…
ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC
Họ và tên:......................................................................... Nam (Nữ) .......................
Ngày, tháng, năm sinh: .......................................................Dân tộc: .........................
Quê quán: ....................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú: ....................................................................................................
Chỗ ở hiện nay:............................................................................................................
Điện thoại liên lạc:..............................................................Dân tộc:.........................
Trình độ và chuyên ngành đào tạo: ............................................................................
Đối tượng ưu tiên (nếu có):.........................................................................................
Sau khi nghiên cứu điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức của:…………………...
…………………………………………………………., tôi thấy bản thân tôi có đủ
điều kiện để tham dự kỳ xét tuyển viên chức ở vị trí việc làm………………........
……………………………………………………………………………….Vì vậy
tôi làm đơn này xin đăng ký dự tuyển theo thông báo của đơn vị.
Nếu trúng tuyển tôi sẽ chấp hành các quy định của Nhà nước và của cơ quan,
đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng.
Tôi gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển, gồm:
1. Bản khai sơ yếu lý lịch tự thuật;
2. Bản sao Giấy khai sinh;
3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, gồm:
……………………….…………………………………………….……………….
- Bản sao Chứng chỉ tin học, trình độ: ………………
- Bản sao Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng: …………………, trình độ: …….....…
4. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên:…………...……………
5. Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện tuyến huyện trở lên cấp;
8. Bản ghi quá trình đóng BHXH, BHTN theo mẫu số 07/SBH (Ban hành
theo Quyết định số 555/QĐ-BHVN ngày 13/5/2009) có xác nhận của cơ quan có
thẩm quyền (nếu có); hoặc phô tô sổ BHXH.
Tôi cam đoan hồ sơ dự xét tuyển của tôi là đúng sự thật. Nếu sai sự thật thì
kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ và tôi
sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
Kính đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
(1) Ghi rõ đối tượng ưu tiên theo quy định;
(2) Ghi đúng tên đơn vị sự nghiệp có thông báo tuyển dụng viên chức;

(3) Ghi đúng vị trí việc làm cần tuyển của ...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
……, ngày …….. tháng …….. năm 201…
ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC
Họ và tên:......................................................................... Nam (Nữ) .......................
Ngày, tháng, năm sinh: .......................................................Dân tộc: .........................
Quê quán: ....................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú: ....................................................................................................
Chỗ ở hiện nay:............................................................................................................
Điện thoại liên lạc:..............................................................Dân tộc:.........................
Trình độ và chuyên ngành đào tạo: ............................................................................
Đối tượng ưu tiên (nếu có):.........................................................................................
Sau khi nghiên cứu điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức của:…………………...
…………………………………………………………., tôi thấy bản thân tôi đủ
điều kiện để tham dự kỳ xét tuyển viên chức vị trí việc làm………………........
……………………………………………………………………………….Vì vậy
tôi làm đơn này xin đăng ký dự tuyển theo thông báo của đơn vị.
Nếu trúng tuyểni sẽ chấp hành các quy định của Nhà nước của quan,
đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng.
Tôi gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển, gồm:
1. Bản khai sơ yếu lý lịch tự thuật;
2. Bản sao Giấy khai sinh;
3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, gồm:
……………………….…………………………………………….……………….
- Bản sao Chứng chỉ tin học, trình độ: ………………
- Bản sao Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng: …………………, trình độ: …….....…
4. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên:…………...……………
5. Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện tuyến huyện trở lên cấp;
8. Bản ghi quá trình đóng BHXH, BHTN theo mẫu số 07/SBH (Ban hành
theo Quyết định số 555/QĐ-BHVN ngày 13/5/2009) xác nhận của quan
thẩm quyền (nếu có); hoặc phô tô sổ BHXH.
Tôi cam đoan hồ dự xét tuyển của tôi đúng sự thật. Nếu sai sự thật thì
kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị quan thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ tôi
sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
Kính đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)
Ghi chú:
(1) Ghi rõ đối tượng ưu tiên theo quy định;
(2) Ghi đúng tên đơn vị sự nghiệp có thông báo tuyển dụng viên chức;
Mẫu đơn - Trang 2
Mẫu đơn - Người đăng: nvloc204
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Mẫu đơn 9 10 780