Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đơn đăng ký bảo hiểm xã hội

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 179 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ
THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI
Kính gửi : BẢO HIỂM XÃ HỘI....................................................................
Tên doanh nghiệp:..................................................................................................................................
Địa chỉ:...................................................................................Điện thoại:..............................................
Giấy phép hoạt động số:........................................................................................................................
Do ..........................................................................................Cấp ngày................................................
Ngành nghề hoạt động:..........................................................................................................................
Tài khoản số: .........................................................Tại ..........................................................................
Đại diện doanh nghiệp:..........................................................................................................................
Số chứng minh nhân dân số:..................................................................................................................
Ngày cấp.................................................. Nơi cấp:................................................................................
Đăng ký nộp BHXH cho người lao động trong doanh nghiệp như sau:
- Tổng số lao động: …. người.
- Tổng quỹ tiền lương tháng: ……………..
(Kèm bộ mẫu danh sách lao động theo quy định do BHXH cung cấp)
Đăng ký thực hiện chế độ BHXH theo đúng qui định:
- Trích nộp BHXH đầy đủ cho người lao động làm việc tại đơn vị, chuyển nộp kịp thời tiền
BHXH –BHYT hàng tháng về cơ quan BHXH.
- Hàng tháng lập danh sách lao động và quỹ tiền lương điều chỉnh mức nộp BHXH khi có thay
đổi gửi về cho cơ quan BHXH, kịp thời cấp phiếu KCB cho người lao động.
- Thực hiện các qui định về cấp sổ BHXH và lập thủ tục để giải quyết kịp thời chế độ chính sách
BHXH cho người lao động.
Đơn vị cam kết đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Luật Lao Động và điều lệ BHXH.

Ngày … tháng … năm …
XÁC NHẬN CỦA BHXH
GIÁM ĐỐC

Ngày … tháng … năm …
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

...
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
PHIẾU ĐĂNG
THAM GIA BẢO HIỂM HỘI
Kính gửi : BẢO HIỂM HỘI....................................................................
Tên doanh nghiệp:..................................................................................................................................
Địa chỉ:...................................................................................Điện thoại:..............................................
Giấy phép hoạt động số:........................................................................................................................
Do ..........................................................................................Cấp ngày................................................
Ngành nghề hoạt động:..........................................................................................................................
Tài khoản số: .........................................................Tại ..........................................................................
Đại diện doanh nghiệp:..........................................................................................................................
Số chứng minh nhân dân số:..................................................................................................................
Ngày cấp.................................................. Nơi cấp:................................................................................
Đăng nộp BHXH cho người lao động trong doanh nghiệp như sau:
- Tổng số lao động: …. người.
- Tổng quỹ tiền lương tháng: ……………..
(Kèm bộ mẫu danh sách lao động theo quy định do BHXH cung cấp)
Đăng thực hiện chế độ BHXH theo đúng qui định:
- Trích nộp BHXH đầy đủ cho người lao động làm việc tại đơn vị, chuyển nộp kịp thời tiền
BHXH –BHYT hàng tháng về quan BHXH.
- Hàng tháng lập danh sách lao động quỹ tiền ơng điều chỉnh mức nộp BHXH khi có thay
đổi gửi về cho quan BHXH, kịp thời cấp phiếu KCB cho người lao động.
- Thực hiện các qui định về cấp sổ BHXH lập thủ tục để giải quyết kịp thời chế độ chính sách
BHXH cho người lao động.
Đơn vị cam kết đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Luật Lao Động điều lệ BHXH.
Ngày tháng năm Ngày tháng năm
XÁC NHẬN CỦA BHXH ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
GIÁM ĐỐC
Mẫu đơn đăng ký bảo hiểm xã hội - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu đơn đăng ký bảo hiểm xã hội 9 10 905