Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đơn đăng ký chứng nhận chất lượng giống cây trồng phù hợp tiêu chuẩn

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 303 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ lục II
(Ban hành kèm theo Quyết định số 41/2007/QĐ-BNN ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Bộ
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..........., ngày tháng năm

Đơn đăng ký chứng nhận chất lượng giống cây trồng phù hợp tiêu
chuẩn
(Áp dụng cho giống nhập khẩu)
Kính gửi : (Ghi tên tổ chức chứng nhận chất lượng)
1. Tên tổ chức/cá nhân đăng ký chứng nhận chất lượng:
Địa chỉ:
Điện thoại:

Fax:

E-mail:

2. Nội dung đăng ký chứng nhận chất lượng phù hợp tiêu chuẩn:
Tên loài và giống cây trồng:
Cấp giống:
Mã hiệu lô giống:
Đăng ký chứng nhận phù hợp theo tiêu chuẩn:
Xuất xứ lô giống:
Thời gian thu hoạch (nếu có):
Khối lượng lô giống (kg):
Tờ khai hải quan số:
Cấp tại:

Ngày

tháng

năm

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các quy định về chứng nhận chất lượng giống
cây trồng phù hợp tiêu chuẩn và trả phí dịch vụ chứng nhận theo hợp đồng.

Đại diện tổ chức/cá nhân đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

...
Phụ lục II
(Ban hành kèm theo Quyết định số 41/2007/QĐ-BNN ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Bộ
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tdo - Hạnh phúc
..........., ngày tháng năm
Đơn đăng ký chng nhn chất lượng ging cây trng phù hp tiêu
chun
(Áp dụng cho ging nhập khẩu)
Kính gửi : (Ghi tên tchức chứng nhận chất lượng)
1. Tên t chức/cá nhân đăng ký chứng nhận chất lượng:
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax: E-mail:
2. Nội dung đăng ký chứng nhận chất lượng phù hợp tiêu chuẩn:
Tên loài và giống cây trồng:
Cấp giống:
Mã hiệu lô giống:
Đăng ký chứng nhận phù hợp theo tiêu chun:
Xuất xứ lô giống:
Thời gian thu hoạch (nếu có):
Khi lượng lô giống (kg):
Tờ khai hải quan số: Cấp tại: Ngày tháng năm
Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các quy định về chứng nhận chất lượng giống
cây trồng phù hợp tiêu chuẩn và trả phí dịch vụ chứng nhận theo hợp đồng.
Đại din t chức/cá nhân đăng ký
(, ghi họ tên, đóng dấu)
Mẫu đơn đăng ký chứng nhận chất lượng giống cây trồng phù hợp tiêu chuẩn - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu đơn đăng ký chứng nhận chất lượng giống cây trồng phù hợp tiêu chuẩn 9 10 392