Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đơn đăng ký dự thi nâng ngạch

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 261 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu đơn đăng ký dự thi nâng ngạch
(Ban hành kèm theo Thông tư số 34 /2010/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 12 năm
2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI NÂNG NGẠCH
Từ ngạch Giáo viên trung học lên ngạch Giáo viên trung học cao cấp
Kính gửi: Hội đồng thi nâng ngạch
Đồng kính gửi: …………………………….
Tên tôi là (chữ in hoa):……………………………………Nam/
Nữ………...
Ngày tháng năm
sinh:……………………………………………………………..
Nơi ở hiện
nay:……………………………………………………………………
Đơn vị công tác (khoa, trường):
………………………………………………………
Chức
vụ:…………………………………………………………………………..
Trình độ chuyên môn cao nhất:
…………………………………………………..
Ngày tháng năm được tuyển dụng vào biên chế:
………………………………...
Ngạch viên chức hiện nay:……………...Mã số:…………Thời gian
xếp:……….
Hệ số lương hiện hưởng:………………Ngày tháng năm
xếp:…………………..
Sau khi nghiên cứu các quy định về việc thi nâng ngạch từ ngạch Giáo
viên trung học lên ngạch Giáo viên trung học cao cấp tại công văn số……..
ngày

của…….và các văn bản hiện hành khác, tôi tự đánh giá bản thân có đủ các
điều kiện để tham dự kỳ thi nâng ngạch từ ngạch Giáo viên trung học lên
ngạch Giáo viên trung học cao cấp.
Tôi làm đơn này đăng ký dự thi nâng ngạch năm …….
Tôi xin cam đoan thực hiện nghiêm túc quy chế thi do Hội đồng thi
quy định.
Trân trọng cảm ơn!
Hồ sơ gửi kèm theo gồm có:

........ ngày.....tháng.....năm.....

1.………………………….

Người làm đơn

2…………………………..

(Ký, ghi rõ họ tên)

3…………………………..
4…………………………..

...
Mẫu đơn đăng ký dthi nâng ngạch
(Ban hành kèm theo Thông tư số 34 /2010/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 12 năm
2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T do - Hnh phúc
--------------
ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI NÂNG NGẠCH
Từ ngạch Giáo viên trung học lên ngạch Giáo viên trung học cao cấp
Kính gi: Hội đồng thi nâng ngạch
Đồng kính gửi: ………………………….
Tên tôi là (chữ in hoa):…………………………………Nam/
Nữ………...
Ngày tháng năm
sinh:……………………………………………………………..
Nơi ở hiện
nay:…………………………………………………………………
Đơn vị công tác (khoa, trường):
……………………………………………………
Chức
vụ:………………………………………………………………………..
Trình độ chuyên môn cao nhất:
………………………………………………..
Ngày tháng năm được tuyển dụng vào biên chế:
………………………………...
Ngạch viên chc hiện nay:……………...Mã số:…………Thời gian
xếp:……….
Hệ số lương hiện ng:………………Ngày tháng năm
xếp:…………………..
Sau khi nghiên cứu các quy định về việc thi nâng ngạch từ ngạch Giáo
viên trung học lên ngạch Giáo viên trung học cao cấp tại công văn số……..
ngày
Mẫu đơn đăng ký dự thi nâng ngạch - Trang 2
Mẫu đơn đăng ký dự thi nâng ngạch - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu đơn đăng ký dự thi nâng ngạch 9 10 639