Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ dùng cho cá nhân

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 219 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………., ngày …….. tháng ….. năm …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP HÓA ĐƠN LẺ
Kính gửi: Chi cục thuế quận Thanh Xuân
I. Cá nhân đề nghị cấp lẻ hóa đơn:
1/ Tên cá nhân:..............................................................................................................
2/ Địa chỉ:.......................................................................................................................
3/ Mã số thuế (nếu có):.................................................................................................
4/ Tên người nhận hóa đơn (Trường hợp là cá nhân thì tên người nhận hóa
đơn là cá nhân đề nghị cấp hóa đơn): ........................................................................
5/ Số CMND người đi nhận hóa đơn:.........................................................................
Ngày cấp: ...................................................... Nơi cấp:...................................................

II. Doanh thu phát sinh từ hoạt động bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ:
Tên dịch vụ: ...................................................................................................................
Đơn vị sử dụng dịch vụ: Công ty....................................................................................
Địa chỉ đơn vị sử dụng dịch vụ:......................................................................................
Mã số thuế người mua hàng hoá, dịch vụ:.....................................................................
Ngày hợp đồng, dịch vụ:.................................................................................................
Doanh thu phát sinh:.......................................................................................................
Là tổ chức (cá nhân) không có đăng ký kinh doanh, không kinh doanh thường
xuyên, chúng tôi đã nghiên cứu kỹ các Luật thuế, Nghị định 51/2010/NĐ-CP của
Chính phủ và Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực
hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.
Chúng tôi xin cam kết:

- Các kê khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu khai sai hoặc không đầy đủ thì cơ
quan thuế có quyền từ chối cấp hoá đơn.
- Quản lý hoá đơn do cơ quan Thuế phát hành đúng quy định của Nhà nước. Nếu vi
phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ

NGƯỜI ĐẠI DIỆN

KÝ DUYỆT

THEO PHÁP LUẬT

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

...
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
………., ngày …….. tháng ….. năm
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP HÓA ĐƠN LẺ
Kính gửi: Chi cục thuế quận Thanh Xuân
I. nhân đề nghị cấp l hóa đơn:
1/ Tên nhân:..............................................................................................................
2/ Địa chỉ:.......................................................................................................................
3/ s thuế (nếu có):.................................................................................................
4/ Tên người nhận hóa đơn (Trường hợp nhân thì n người nhận hóa
đơn cá nhân đề nghị cấp hóa đơn): ........................................................................
5/ Số CMND người đi nhận hóa đơn:.........................................................................
Ngày cấp: ......................................................Nơi cấp:...................................................
II. Doanh thu phát sinh từ hoạt động bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ:
Tên dịch vụ: ...................................................................................................................
Đơn vị sử dụng dịch vụ: Công ty....................................................................................
Địa chỉ đơn vị sử dụng dịch vụ:......................................................................................
Mã số thuế người mua hàng hoá, dịch vụ:.....................................................................
Ngày hợp đồng, dịch vụ:.................................................................................................
Doanh thu phát sinh:.......................................................................................................
tổ chức (cá nhân) không đăng kinh doanh, không kinh doanh thường
xuyên, chúng tôi đã nghiên cứu kỹ các Luật thuế, Nghị định 51/2010/NĐ-CP của
Chính phủ Thông s 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính ớng dẫn thực
hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.
Chúng tôi xin cam kết:
Mẫu đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ dùng cho cá nhân - Trang 2
Mẫu đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ dùng cho cá nhân - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ dùng cho cá nhân 9 10 475