Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đơn đề nghị về Việt Nam thường trú

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 272 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
VỀ VIỆT NAM THƯỜNG TRÚ
(dùng cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài)

1. Họ và tên trong hộ chiếu/ giấy tờ do nước ngoài cấp: ………………………………………….
Họ và tên Việt Nam: ……………………………………………… 2. Giới tính: Nam :  Nữ: 
3. Ngày, tháng, năm sinh: ………………………… 4. Nơi sinh: ………………………………………..
5. Địa chỉ thường trú ở nước ngoài: ………………………………………………………………………...
Số điện thoại: ………………………… Số Fax: ……………………….. E-mail: ………………………
6. Quốc tịch nước ngoài (nếu có) : ………………………………………………………………………….
7. Hộ chiếu/ giấy tờ do nước ngoài cấp:
Số: …………………………………………………………………… ngày cấp: ………………………………
Cơ quan cấp: ……………………………………………………. có giá trị đến ngày: ………………..
8. Giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..

9. Nghề nghiệp hiện nay: ………………………………………………………………………………………..
10. Tóm tắt quá trình sinh sống và làm việc ở nước ngoài; nơi và địa chỉ làm việc:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..

11. Trình độ:
- Học vấn (bằng cấp, học vị): …………………………………………………………………………….
- Chuyên môn kỹ thuật (ngành, bậc): ………………………………………………………………...
12. Tôn giáo: …………………………………………………………………………………………………………..

13. Tổ chức chính trị đã, đang tham gia (mục đích, lý do, thời gian tham gia):
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………..

14. Địa chỉ thường trú ở Việt Nam trước khi ra nước ngoài định cư (nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………..

15. Họ tên, năm sinh, quốc tịch, nghề nghiệp, nơi làm việc, chỗ ở hiện nay của cha, mẹ, vợ,
chồng, con:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
VỀ VIỆT NAM THƯỜNG TRÚ
(dùng cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài)
1. Họ và tên trong hộ chiếu/ giấy tờ do nước ngoài cấp: ………………………………………….
Họ và tên Việt Nam: ……………………………………………… 2. Giới tính: Nam : Nữ:
3. Ngày, tháng, năm sinh: ………………………… 4. Nơi sinh: ………………………………………..
5. Địa chỉ thường trú ở nước ngoài: ………………………………………………………………………...
Số điện thoại: ………………………… Số Fax: ……………………….. E-mail: ………………………
6. Quốc tịch nước ngoài (nếu có) : ………………………………………………………………………….
7. Hộ chiếu/ giấy tờ do nước ngoài cấp:
Số: …………………………………………………………………… ngày cấp: ………………………………
Cơ quan cấp: ……………………………………………………. có giá trị đến ngày: ………………..
8. Giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
9. Nghề nghiệp hiện nay: ………………………………………………………………………………………..
10. Tóm tắt quá trình sinh sống và làm việc ở nước ngoài; nơi và địa chỉ làm việc:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
11. Trình độ:
- Học vấn (bằng cấp, học vị): …………………………………………………………………………….
- Chuyên môn kỹ thuật (ngành, bậc): ………………………………………………………………...
12. Tôn giáo: …………………………………………………………………………………………………………..
Mẫu đơn đề nghị về Việt Nam thường trú - Trang 2
Mẫu đơn đề nghị về Việt Nam thường trú - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Mẫu đơn đề nghị về Việt Nam thường trú 9 10 175