Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đơn giải trình về việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 423 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VnDoc.com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
------o0o-----.................., ngày......tháng ......năm.........
ĐƠN GIẢI TRÌNH
(Về việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản)
Kính gửi: Cơ quan công an huyện/Quận.............................
Tên tôi là:.....................................................................................................................................
CMND số:............................. Cấp ngày:.......................... Nơi cấp: ...........................................
Hộ khẩu thường trú:.....................................................................................................................
Nơi ở hiện nay:.............................................................................................................................
Hiện tại tôi đang công tác tại:........................................ Chức vụ:...............................................
Nội dung giải trình:
Ngày......tháng.......năm.............., tôi được Quý cơ quan thông báo về việc anh/chị.................... số
CMND: ...................... do Công an thành phố.........................cấp ngày: ......../........./................
Hiện đang cư trú tại......................................................................................................................
gửi đơn đến cơ quan tố giác tôi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với sự việc này, tôi làm đơn giải trình
với Quý cơ quan nội dung cụ thể như sau:
Ngày…..tháng…..năm..........., tôi được Quý cơ quan thông báo về việc anh/chị..................... số
CMND:......................do Công an thành phố............................cấp ngày:......./....../.............. Hiện
đang cư trú tại............................................................................................................................
gửi đơn đến cơ quan tố cáo tôi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với sự việc này, tôi làm đơn giải trình
với Quý cơ quan nội dung cụ thể như sau:
Ngày......tháng........năm.............,
tôi
có
vay
anh/chị...............................
số
tiền
là..........................đồng (....................đồng), văn bản có chữ ký của............................. Đến
ngày......tháng......năm............,
tôi
tiếp
tục
vay
anh/chị................................
số
tiền............................(.....................đồng). Ngày hẹn trả số tiền trên là ngày....tháng....năm.......
Những lần vay này đều được lập thành văn bản có c...
VnDoc.com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
------o0o------
.................., ngày......tháng ......năm.........
ĐƠN GIẢI TRÌNH
(Về việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản)
Kính gửi: quan công an huyện/Quận.............................
Tên tôi là:.....................................................................................................................................
CMND số:............................. Cấp ngày:.......................... Nơi cấp: ...........................................
Hộ khẩu thường trú:.....................................................................................................................
Nơi hiện nay:.............................................................................................................................
Hiện tại tôi đang công tác tại:........................................ Chức vụ:...............................................
Nội dung giải trình:
Ngày......tháng.......năm.............., tôi được Quý quan thông báo về việc anh/chị.................... số
CMND: ...................... do Công an thành phố.........................cấp ngày: ......../........./................
Hiện đang trú tại......................................................................................................................
gửi đơn đến quan tố giác tôi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với sự việc này, tôi làm đơn giải trình
với Quý quan nội dung cụ thể như sau:
Ngày…..tháng…..năm..........., tôi được Quý quan thông báo về việc anh/chị..................... s
CMND:......................do Công an thành phố............................cấp ngày:......./....../.............. Hiện
đang trú tại............................................................................................................................
gửi đơn đến quan tố cáo tôi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với sự việc này, tôi làm đơn giải trình
với Quý quan nội dung cụ thể như sau:
Ngày......tháng........năm............., tôi vay anh/chị............................... số tiền
là..........................đồng (....................đồng), văn bản có chữ ký của............................. Đến
ngày......tháng......năm............, tôi tiếp tục vay anh/chị................................ số
tiền............................(.....................đồng). Ngày hẹn trả số tiền trên ngày....tháng....năm.......
Những lần vay này đều được lập thành văn bản chữ của............................ Tổng số tiền tôi
vay của anh/chị......................... là............................đồng (.....................đồng).
Mục đích của việc vay số tiền trên: tôi cho người thân của tôi ...........................sử dụng vào
việc.........................., cụ thể là............................... Đến ngày hẹn trả nợ -
ngày....tháng....năm............., người thân nhà tôi tôi không khả năng trả nợ khoản tiền đã
Mẫu đơn giải trình về việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Trang 2
Mẫu đơn giải trình về việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Mẫu đơn giải trình về việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản 9 10 501