Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đơn khởi kiện

Được đăng lên bởi Gray Wolf
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 338 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
…(1), ngày….. tháng …… năm…….
ĐƠN KHỞI KIỆN
về việc .....
Kính gửi: Toà án nhân dân
(2)...........................................................................................................
Họ và tên người khởi kiện:
(3)...........................................................................................................
Địa chỉ:
(4) ............................................................................................................................
Họ và tên người có quyền và lợi ích được bảo vệ (nếu có)
(5) ...............................................................
Địa chỉ:
(6) ...............................................................................................................................
.....
Họ và tên người bị kiện:
(7) .....................................................................................................................
Địa chỉ:
(8) ...............................................................................................................................
.........
Họ và tên người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có)
(9)................................................................
Địa chỉ:
(10) .............................................................................................................................
............
NỘI DUNG KHỞI KIỆN


Yêu cầu Toà án giải quyết những vấn đề sau đây đối với bị đơn, người có quyền
lợi, nghĩa vụ liên quan
(11)..............................................................................................................................
....
Họ và tên người làm chứng (nếu có)
(12)...........................................................................................
Địa chỉ:
(13) .............................................................................................................................
....
Những tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)
1.............................................................................................................
2...................................................................................................................................
.....
(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ
án) (15)
.....................................................................................................................................
.......................................
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
…(1), ngày….. tháng …… năm…….
ĐƠN KHỞI KIỆN
về việc .....
Kính gửi: Toà án nhân dân
(2)...........................................................................................................
Họ và tên người khởi kiện:
(3)...........................................................................................................
Địa chỉ:
(4) ............................................................................................................................
Họ và tên người có quyền và lợi ích được bảo vệ (nếu có)
(5) ...............................................................
Địa chỉ:
(6) ...............................................................................................................................
.....
Họ và tên người bị kiện:
(7) .....................................................................................................................
Địa chỉ:
(8) ...............................................................................................................................
.........
Họ và tên người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có)
(9)................................................................
Địa chỉ:
(10) .............................................................................................................................
............
NỘI DUNG KHỞI KIỆN
hp://luat247.vn
Mẫu đơn khởi kiện - Trang 2
Mẫu đơn khởi kiện - Người đăng: Gray Wolf
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Mẫu đơn khởi kiện 9 10 638