Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đơn xin ly hôn

Được đăng lên bởi thuong-thien1
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 2386 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------oOo--------………..., ngày.... tháng ..... năm 20.......
ĐƠN XIN LY HÔN
Kính gửi: TOÀ ÁN NHÂN DÂN ...............................................................
Họ và tên người làm đơn:……………………………………………sinh năm:……..
…………...
Nghề nghiệp:…………………………………………………………………….……….
………….
Nơi làm việc: :………………………………………………...
……………………………….…….
Nơi đăng ký HKTT: …….………………………………………………………………….
……….
Chỗ ở hiện tại:……...
……………………………………………………………………......………
………………………………………….…………………………………………………..
………..
Họ và tên chồng (vợ): :………………………………………………sinh năm:………….
…..…
Nghề nghiệp:………………….………………………………………….
………………………….
Nơi làm việc:……..…………..………………………………………………..
…………………….
Nơi đăng ký HKTT:……….……………………………………………………..
………………….
Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………….
………………
…………………………………………………………………………………….
…………………
Đăng ký kết hôn ngày:……..…../…..…../……..….
Nơi đăng ký kết hôn:...
………………………………………………………………………………
Về tình cảm: (Vợ/chồng sống hạnh phúc đến khi nào phát sinh mâu thuẫn? Nguyên nhân
phát sinh mâu thuẫn? Lý do ly hôn?)

……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….…………….
………...…
…………………………………………………………………….……………….
………………...
…………………………………………………………………………..……………..
…………….
………………………………………………………………………………………………
……….
Về con chung: (Họ tên, ngày tháng năm sinh của từng con, sau ly hôn ai nuôi con? Đóng
góp nuôi con như thế nào?)
………………..
…………………………………………………………….....................................
………………………………………………………………………………………………
…...…..
………………………………………………………………………………………………
…..…..
………………………………………………………………………………………………
……….
………………………………………………………………………………………………
……….
………………………………………………………………………………………………
……….
Về tài sản:
Tài sản chung của vợ chồng gồm những thứ gì? Nguyện vọng sau khi ly hôn? (Tự
định giá giá trị tài sản)
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
……….
………………………………………………………………………………………………
……….
………………………………………………………………………………………………
……….
………………………………………………………………………………………………
……….
………………………………………………………………………………………….
…………....

- Tài sản riêng (nếu có) ghi rõ nguyện vọng về tài sản riêng nếu ly hôn (tự định giá giá trị
tài sản):
………………………………………………………………………………………………
……….
………………………………………………………………………………………………
..……...
………………………………………………………………………………………………
……….
………………………………………………………………………………………………
……….
………………………………………………………………………………………………
……….
………………………………………………………………………………………………
……….
Về nhà ở: (Nhà tư nhân hay thuê của nhà nước, diện tích, nguyện vọng nhà ở sau ly hôn).
...
……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….…………….
………...…
…………………………………………………………………….……………….
………………...
…………………………………………………………………………..……………..
…………….
………………………………………………………………………………………………
……….
Về con chung: (Họ tên, ngày tháng năm sinh của từng con, sau ly hôn ai nuôi con? Đóng
góp nuôi con như thế nào?)
………………..
…………………………………………………………….....................................
………………………………………………………………………………………………
…...…..
………………………………………………………………………………………………
…..…..
………………………………………………………………………………………………
……….
………………………………………………………………………………………………
……….
………………………………………………………………………………………………
……….
Về tài sản:
- Tài sản chung của vợ chồng gồm những thứ gì? Nguyện vọng sau khi ly hôn? (Tự
định giá giá trị tài sản)
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
……….
………………………………………………………………………………………………
……….
………………………………………………………………………………………………
……….
………………………………………………………………………………………………
……….
………………………………………………………………………………………….
…………....
Mẫu đơn xin ly hôn - Trang 3
Mẫu đơn xin ly hôn - Người đăng: thuong-thien1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Mẫu đơn xin ly hôn 9 10 132