Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng trợ cấp 1 lần

Được đăng lên bởi baphong
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 7351 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu 12
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN
Kính gởi: Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ
Đồng kính gởi: Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Cần Thơ
Tôi tên:
Ngày sinh:
Nơi sinh:
Chức danh, chức vụ (công việc đang làm):
Đơn vị công tác:
Nay tôi làm đơn này kính xin các cơ quan chức năng xem xét giải quyết cho tôi được nghỉ việc
hưởng trợ cấp BHXH một lần.
Lý do nghỉ việc:
Thời gian bắt đầu nghỉ việc:
Địa chỉ sau khi nghỉ việc:
Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.
Cần Thơ, ngày
tháng
Người làm đơn.
Ký tên

năm

...
Mẫu 12
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN
Kính gởi: Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ
Đồng kính gởi: Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Cần Thơ
Tôi tên:
Ngày sinh:
Nơi sinh:
Chức danh, chức vụ (công việc đang làm):
Đơn vị công tác:
Nay tôi làm đơn này kính xin các cơ quan chức năng xem xét giải quyết cho tôi được nghỉ việc
hưởng trợ cấp BHXH một lần.
Lý do nghỉ việc:
Thời gian bắt đầu nghỉ việc:
Địa chỉ sau khi nghỉ việc:
Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.
Cần Thơ, ngày tháng năm
Người làm đơn.
Ký tên
Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng trợ cấp 1 lần - Người đăng: baphong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng trợ cấp 1 lần 9 10 801