Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đơn xin thực tập

Được đăng lên bởi baphong
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 56579 lần   |   Lượt tải: 121 lần
Hình 3x4

ĐƠN XIN THỰC TẬP
Kính gởi:...............................................................................................................................
Tôi tên: .................................................................................................................................
Sinh viên Trường Đại học .................................. - Khoa: ....................................................
Địa chỉ liên hệ:.......................................................................................................................
................................................................................................................................................
Số điện thoại liên lạc: ...........................................................................................................
Nay tôi làm đơn này để xin thực tập và nghiên cứu luận văn tốt nghiệp tại đơn vị.
Đề tài xin thực tập : ...............................................................................................................
................................................................................................................................................
Đơn vị (chi nhánh/phòng nghiệp vụ) xin thực tập): ..............................................................
Nếu được đơn vị tiếp nhận bố trí thực tập, tôi xin cam kết thực hiện các nội dung sau:
•

Chấp hành và thực hiện nghiêm túc chương trình đào tạo, chủ trương thực tập do
đơn vị quy định;

•

Luôn tuân thủ nội quy, quy chế hoạt động, quy định đối với sinh viên thực tập, bảo
mật thông tin, an toàn tài sản của đơn vị;

•

Bồi hoàn các tổn thất, hư hao tài sản do bản thân tự gây ra với đơn vị (nếu có)

•

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật những nội dung đã cam kết.

•

Kính mong Ban lãnh đạo xem xét và tạo điều kiện cho tôi được thực tập tại đơn vị.
TP. Hồ Chí Minh, ngày…...tháng …..năm…….
Người làm đơn
(Ký và ghi họ tên)

Hồ sơ đính kèm: Phiếu đăng ký thực tập; Bảng điểm; Đề cương thực tập, Giấy
xác nhận sinh viên.

...
ĐƠN XIN THỰC TẬP
Kính gởi:...............................................................................................................................
Tôi tên: .................................................................................................................................
Sinh viên Trường Đại học .................................. - Khoa: ....................................................
Địa chỉ liên hệ:.......................................................................................................................
................................................................................................................................................
Số điện thoại liên lạc: ...........................................................................................................
Nay tôi làm đơn này để xin thực tập và nghiên cứu luận văn tốt nghiệp tại đơn vị.
Đề tài xin thực tập : ...............................................................................................................
................................................................................................................................................
Đơn vị (chi nhánh/phòng nghiệp vụ) xin thực tập): ..............................................................
Nếu được đơn vị tiếp nhận bố trí thực tập, tôi xin cam kết thực hiện các nội dung sau:
Chấp hành và thực hiện nghiêm túc chương trình đào tạo, chủ trương thực tập do
đơn vị quy định;
Luôn tuân thủ nội quy, quy chế hoạt động, quy định đối với sinh viên thực tập, bảo
mật thông tin, an toàn tài sản của đơn vị;
Bồi hoàn các tổn thất, hư hao tài sản do bản thân tự gây ra với đơn vị (nếu có)
Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật những nội dung đã cam kết.
Kính mong Ban lãnh đạo xem xét và tạo điều kiện cho tôi được thực tập tại đơn vị.
TP. Hồ Chí Minh, ngày…...tháng …..năm…….
Người làm đơn
(Ký và ghi họ tên)
Hồ sơ đính kèm: Phiếu đăng ký thực tập; Bảng điểm; Đề cương thực tập, Giấy
xác nhận sinh viên.
Hình 3x4
Mẫu đơn xin thực tập - Người đăng: baphong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu đơn xin thực tập 9 10 242