Ktl-icon-tai-lieu

MẪU ĐƠN XIN VIỆC XÂY DỰNG

Được đăng lên bởi tran-nam
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 184 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------o0o------------

ĐƠN XIN VIỆC
Kính gửi: ……………………………………………………………………………
Tên tôi là: ………………………………….
Sinh ngày: …………………….

Dân tộc: ………….

Tôn giáo: ……….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………..………
Địa chỉ hiện tại: ………………………………………………………………...……..
Vị trí xin tuyển dụng: ……………………… ( ghi rõ khối kỹ thuật hay khối văn
phòng)
Qua thông tin tuyển dụng tham khảo tại (ghi rõ nguồn tham khảo. VD: tham khảo
tại địa chỉ website:) tôi biết được công ty công ty hiện đang có nhu cầu tuyển dụng ………….
Qua thông tin tìm hiểm được tôi cảm thấy mình phù hợp với vị trí tuyển dụng này.
Hiện tôi đã tốt nghiệp (ghi rõ bằng cấp, năm tốt nghiệp)
Có kỹ năng: (ghi các kỹ năng hiện có của ứng viên)
Các kỹ năng khác: (đánh dấu X vào kỹ năng của mình)
STT
1
2
3
4
5
6
7
9

KỸ NĂNG
Chống thấm
Sơn bả
Điện nước
Thi công thạch cao
Cad 2D
Cad 3D
Thi công nhà mặt phố
Thi công nhà dân trong ngõ

Thành thạo

Biết

Không thành thạo

Kinh nghiệm: (Ghi rõ tên công ty, thời gian công tác, nội dung công việc đã làm ở
công ty đó)
Các sở thích, giới thiệu khác về bản thân: …………………….

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật. Nếu có gì không đúng tôi
xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Mọi thông tin xin quý công ty vui lòng liên hệ (ghi rõ số
ĐT hiện đang sử dụng của bản thân). Tôi xin chân thành cảm ơn!
……………, ngày … tháng … năm ….
(Ký, họ tên)

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------o0o------------
ĐƠN XIN VIỆC
Kính gửi: ……………………………………………………………………………
Tên tôi là: ………………………………….
Sinh ngày: ……………………. Dân tộc: …………. Tôn giáo: ……….
Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………..………
Địa chỉ hiện tại: ………………………………………………………………...……..
Vị trí xin tuyển dụng: ……………………… ( ghi rõ khối kỹ thuật hay khối văn
phòng)
Qua thông tin tuyển dụng tham khảo tại (ghi rõ nguồn tham khảo. VD: tham khảo
tại địa chỉ website:http://suachuachongthamhn.blogspot.com/2012/02/tuyen-dung-thang-
02-2012.html) tôi biết được công ty công ty hiện đang có nhu cầu tuyển dụng ………….
Qua thông tin tìm hiểm được tôi cảm thấy mình phù hợp với vị trí tuyển dụng này.
Hiện tôi đã tốt nghiệp (ghi rõ bằng cấp, năm tốt nghiệp)
Có kỹ năng: (ghi các kỹ năng hiện có của ứng viên)
Các kỹ năng khác: (đánh dấu X vào kỹ năng của mình)
STT KỸ NĂNG Thành thạo Biết Không thành thạo
1 Chống thấm
2 Sơn bả
3 Điện nước
4 Thi công thạch cao
5 Cad 2D
6 Cad 3D
7 Thi công nhà mặt phố
9 Thi công nhà dân trong ngõ
Kinh nghiệm: (Ghi rõ tên công ty, thời gian công tác, nội dung công việc đã làm ở
công ty đó)
Các sở thích, giới thiệu khác về bản thân: …………………….
MẪU ĐƠN XIN VIỆC XÂY DỰNG - Trang 2
MẪU ĐƠN XIN VIỆC XÂY DỰNG - Người đăng: tran-nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
MẪU ĐƠN XIN VIỆC XÂY DỰNG 9 10 242