Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu giải quyết cho khách quá cảnh vào tham quan du lịch tại Việt nam

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 130 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ CÔNG AN
CỤC QUẢN LÝ XNC
Số:

/A72-P2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày

tháng

năm

V/v giải quyết cho khách
quá cảnh vào tham quan du lịch

Kính gửi: ………………………………….
Trả lời công văn số... ngày... tháng.... năm..... của Công ty về việc đề nghị giải
quyết cho ..... khách quá cảnh Việt Nam tham quan du lịch từ.......... đến............., Cục
Quản lý xuất nhập cảnh có ý kiến như sau:
1. Về nhân sự của.... khách không có gì trở ngại (danh sách kèm theo).
2. Đề nghị Công ty liên hệ với....... để nhận giấy phép tham quan du lịch Việt
Nam./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:

TL. CỤC TRƯỞNG

...
BỘ CÔNG AN
CỤC QUẢN LÝ XNC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /A72-P2
V/v giải quyết cho khách
quá cảnh vào tham quan du lịch
Hà Nội, ngày tháng năm
Kính gửi: ………………………………….
Trả lời công văn số... ngày... tháng.... năm..... của Công ty về việc đề nghị giải
quyết cho ..... khách quá cảnh Việt Nam tham quan du lịch từ.......... đến............., Cục
Quản lý xuất nhập cảnh có ý kiến như sau:
1. Về nhân sự của.... khách không có gì trở ngại (danh sách kèm theo).
2. Đề nghị Công ty liên hệ với....... để nhận giấy phép tham quan du lịch Việt
Nam./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:
TL. CỤC TRƯỞNG
Mẫu giải quyết cho khách quá cảnh vào tham quan du lịch tại Việt nam - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu giải quyết cho khách quá cảnh vào tham quan du lịch tại Việt nam 9 10 603