Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu giấy bảo lãnh

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 254 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------***-------……….., ngày ……tháng……..năm…….

GIẤY BẢO LÃNH
Người bảo lãnh (công dân Việt Nam hoặc đại diện Hội đoàn của người Việt Nam):
Họ tên: .............................................................................................................................................................................
Ngày tháng năm sinh:............................................................. Nam:......................................... Nữ:...............................
Nơi sinh:...........................................................................................................................................................................
Địa chỉ cư trú hiện nay:...................................................................................................................................................
Số điện thoại: .........................................................
Số Giấy chứng minh nhân dân Việt Nam/ Số hộ chiếu:.................................................................................................
Cơ quan cấp:....................................................................................Ngày cấp:...............................................................
(bản sao kèm theo)
*Với người đại diện của Hội đoàn của người Việt Nam ở nước ngoài, ngoài những mục trên, cần điền
thêm:
- Tên Hội đoàn:................................................................................................................................................................
- Chức vụ của bản thân trong Hội đoàn: .........................................................................................................................
Xin bảo lãnh người có tên dưới đây là người Việt Nam định cư ở nước ngoài:
Họ tên (trong hộ chiếu hoặc giấy tờ thường trú của người nước ngoài):........................................................................
Họ tên khác (nếu có):.......................................................................................................................................................
Ngày tháng năm sinh:............................................................. Nam:......................................... Nữ:...............................
Nơi sinh:...........................................................................................................................................................................
Địa chỉ cư trú ...
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T do - Hạnh phúc
--------***--------
……….., ngày …tháng……..năm…….
GIẤY BẢO LÃNH
Người bảo lãnh (công dân Việt Nam hoặc đại diện Hội đoàn của người Việt Nam):
Họ tên: .............................................................................................................................................................................
Ngày tháng năm sinh:............................................................. Nam:......................................... Nữ:...............................
Nơi sinh:...........................................................................................................................................................................
Địa chỉ cư trú hiện nay:...................................................................................................................................................
Số điện thoại: .........................................................
Số Giấy chứng minh nhân dân Việt Nam/ Số h chiếu:.................................................................................................
quan cấp:....................................................................................Ngày cấp:...............................................................
(bản sao m theo)
*Với người đại diện của Hội đoàn của người Việt Nam nước ngoài, ngoài những mục trên, cần điền
thêm:
- Tên Hội đoàn:................................................................................................................................................................
- Chức vụ của bản thân trong Hội đoàn: .........................................................................................................................
Xin bảo lãnh người n dưới đây người Việt Nam định nước ngoài:
Họ tên (trong hộ chiếu hoặc giấy tờ thường trú của người nước ngoài):........................................................................
Họ tên khác (nếu có):.......................................................................................................................................................
Ngày tháng m sinh:............................................................. Nam:......................................... Nữ:...............................
Nơi sinh:...........................................................................................................................................................................
Địa chỉ trú hiện nay:...................................................................................................................................................
Mẫu giấy bảo lãnh - Trang 2
Mẫu giấy bảo lãnh - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu giấy bảo lãnh 9 10 67