Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu giấy đề nghị thanh toán

Được đăng lên bởi Ky Pham
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 803 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BẮC TRÀ MY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Kính gửi:

- Lãnh đạo phòng GD&ĐT huyện;
- Bộ phận Kế hoạch - Tài vụ phòng Giáo dục và Đào tạo.
Họ và tên người thanh toán: Phạm Thị Sương
Chức vụ, bộ phận công tác: Nhân viên phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
Đề nghị thanh toán số tiền: 1.750.000đ
Bằng chữ: (Một triệu, bảy trăm năm mươi ngàn đồng y)
Nội dung thanh toán: Thanh toán tiền mua bình hoa nhựa trang trí Hôi trường phục vụ
họp, Hội nghị
Chi tiết cụ thể như sau:
TT

Mã
Ngành
KT

Mã
NDKT

01

Nội dung chi tiết thanh toán

Số tiền

Số tiền được
duyệt

Thanh toán tiền mua bình hoa nhựa trang 1.750.000đ
trí Hôi trường phục vụ họp, Hội nghị

Tổng Cộng

1750.000

Bắc Trà My, ngày
tháng
năm 2015
Người thanh toán

Phạm Thị Sương
Số tiền được thanh toán:........................................................................................
Bằng chữ…………………………………………………………………...........
...............................................................................................................................
Bắc Trà My, ngày
tháng năm 20...
Kế toán

Thủ trưởng đơn vị

UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BẮC TRÀ MY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Kính gửi:

- Lãnh đạo phòng GD&ĐT huyện;
- Bộ phận Kế hoạch - Tài vụ phòng Giáo dục và Đào tạo.
Họ và tên người thanh toán: Nguyễn Phú Cường
Chức vụ, bộ phận công tác: Cán bộ Tổ chức phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
Đề nghị thanh toán số tiền: 3.474.000
Bằng chữ: ( Ba triệu, bốn trăm bảy tư ngàn đồng y) )
Nội dung thanh toán:
Chi tiết cụ thể như sau: Thanh toán tiền hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn thư
TT

Mã
Ngành
KT

Mã
NDKT

1
2
3
4
5
6
7
8

Nội dung chi tiết thanh toán

Thanh toán tiền báo cáo viên
Phục vụ
Nước uống
Pho to tài liệu
Pin
Trang trí
Văn phòng phẩm
Bồi dưỡng biên soạn tài liệu
Cộng:

Số tiền

Số tiền được
duyệt

400.000
100.000
180.000
2.000.000
48.0000
350.000
196.000
200.000
3.474.000

Bắc Trà My, ngày
tháng
năm 2014
Người thanh toán

Nguyễn Phú Cường
Số tiền được thanh toán:........................................................................................
Bằng chữ…………………………………………………………………...........
...............................................................................................................................
Bắc Trà My, ngày
tháng năm 20...
Kế toán

Thủ trưởng đơn vị

UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BẮC TR...
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Kính gửi  !"#$
 %&'()*+,-+./-),* *01
2,*0345+060.Phạm Thị Sương
7),-89%&):0.);,+3+./-),* *0!"#
<=060.>?0+<@1ABC1CCC
D)EF%00G+#!89H"0GIJIJJ4K+*L"M
%+/!060.60.0+<J!69N6O60G60GP:+0G45-),-
28%+=
+0+(0)-0Q4>6!
TT
Ngành
KT
NDKT
Nội dung chi tiết thanh toán Số tiền
Số tiền được
duyệt
C@ 60.0+<J!69N6O60G6
0GP:+0G45-),-28%+=
@1ABC1CCC
Tổng Cộng @ABC1CCC
Bắc Trà My, ngày tháng năm 2015
45+060.
RJ=S4K
S?0+<4T)060.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Bằng chữUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU11111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Bắc Trà My, ngày tháng năm 20...
'(0. Thủ trưởng đơn vị 
Mẫu giấy đề nghị thanh toán - Trang 2
Mẫu giấy đề nghị thanh toán - Người đăng: Ky Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Mẫu giấy đề nghị thanh toán 9 10 759