Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu giấy đề nghị thanh toán

Được đăng lên bởi dangxuannha
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 709 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRUÔØNG CÑBC COÂNG NGHEÄ VAØ QTDN
Ñòa chæ: Số 15, Ñöôøng Traàn Vaên Traø, Khu Đô Thị
Mới Nam Thành Phố, P. Taân Phuù,
Q7, TP. Hoà Chí Minh

Maãu soá: 03-TT
(Ban haønh theo QÑ soá :48/2006/QÑ-BTC
ngaøy 14/09/2006 cuûa Boä Tröôûng BTC)

GIAÁY ÑEÀ NGHÒ TẠM ỨNG

Ngaøy…………thaùng…………..naêm.............
Soá:...................................
Kính göûi:..................................................................................................................
Toâi teân laø
: ..........................................................................................
Boä phaän
: ..........................................................................................
Noäi dung taïm öùng
: ..........................................................................................
Soá tieàn
: .........................................................................................
Baèng chöõ
: ..........................................................................................
Thôøi haïn thanh toaùn : .........................................................................................
Ngöôøi duyeät
(kyù, hoï teân)

Keá toaùn tröôûng
(kyù, hoï teân)

Phuï traùch boä phaän
(kyù, hoï teân)

TRUÔØNG CÑBC COÂNG NGHEÄ VAØ QTDN
Ñòa chæ: Số 15, Ñöôøng Traàn Vaên Traø, Khu Đô Thị
Mới Nam Thành Phố, P. Taân Phuù,
Q7, TP. Hoà Chí Minh

Ngöôøi ñeà nghò taïm öùng
(kyù, hoï teân)

Maãu soá: 05-TT
(Ban haønh theo QÑ soá :48/2006/QÑ-BTC
ngaøy 14/09/2006 cuûa Boä Tröôûng BTC)

GIAÁY ÑEÀ NGHÒ THANH TOAÙN

Ngaøy…….…… thaùng…………..naêm.............
Kính göûi:..................................................................................................................
Hoï teân ngöôøi ñeà nghò
thanh toaùn
: ......................................................................................
Boä phaän
: ......................................................................................
Noäi dung thanh toaùn:
......................................................................................
Soá tieàn
Vieát baèng chöõ
Keøm theo

:
:

......................................................................................
......................................................................................
..............................Chöùng töø goác.

Ngöôøi ñeà nghò thanh toaùn
(kyù, hoï teân)

Phuï traùch boä phaän
(kyù, hoï teân)

Keá toaùn tröôûng
(kyù, hoï teân)

Ngöôøi duyeät
(kyù, hoï teân)

TRUÔØNG CÑBC COÂNG NGHEÄ VAØ QTDN
Ñòa chæ: Số 15, Ñöôøng Traàn Va...
TRUÔØNG CÑBC COÂNG NGHEÄ VAØ QTDN Maãu soá: 03-TT
Ñòa chæ: Số 15, Ñöôøng Traàn Vaên Traø, Khu Đô Thị (Ban haønh theo QÑ soá :48/2006/QÑ-BTC
Mới Nam Thành Phố, P. Taân Phuù, ngaøy 14/09/2006 cuûa Boä Tröôûng BTC)
Q7, TP. Hoà Chí Minh
GIAÁY ÑEÀ NGHÒ TẠM ỨNG
Ngaøy…………thaùng…………..naêm.............
Soá:...................................
Kính göûi:..................................................................................................................
Toâi teân laø : ..........................................................................................
Boä phaän : ..........................................................................................
Noäi dung taïm öùng : ..........................................................................................
Soá tieàn : .........................................................................................
Baèng chöõ : ..........................................................................................
Thôøi haïn thanh toaùn : .........................................................................................
Ngöôøi duyeät Keá toaùn tröôûng Phuï traùch boä phaän Ngöôøi ñeà nghò taïm öùng
(kyù, hoï teân) (kyù, hoï teân) (kyù, hoï teân) (kyù, hoï teân)
TRUÔØNG CÑBC COÂNG NGHEÄ VAØ QTDN Maãu soá: 05-TT
Ñòa chæ: Số 15, Ñöôøng Traàn Vaên Traø, Khu Đô Thị (Ban haønh theo QÑ soá :48/2006/QÑ-BTC
Mới Nam Thành Phố, P. Taân Phuù, ngaøy 14/09/2006 cuûa Boä Tröôûng BTC)
Q7, TP. Hoà Chí Minh
GIAÁY ÑEÀ NGHÒ THANH TOAÙN
Ngaøy…….…… thaùng…………..naêm.............
Kính göûi:..................................................................................................................
Hoï teân ngöôøi ñeà nghò
thanh toaùn : ......................................................................................
Boä phaän : ......................................................................................
Noäi dung thanh toaùn: ......................................................................................
Soá tieàn :
Vieát baèng chöõ
......................................................................................
......................................................................................
Keøm theo : ..............................Chöùng töø goác.
Ngöôøi ñeà nghò thanh toaùn Phuï traùch boä phaän Keá toaùn tröôûng Ngöôøi duyeät
(kyù, hoï teân) (kyù, hoï teân) (kyù, hoï teân) (kyù, hoï teân)
Mẫu giấy đề nghị thanh toán - Trang 2
Mẫu giấy đề nghị thanh toán - Người đăng: dangxuannha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu giấy đề nghị thanh toán 9 10 904