Ktl-icon-tai-lieu

Mầu giấy đi đường

Được đăng lên bởi Lý Long
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 380 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐI ĐƯỜNG
(Giấy này thay cho công lệnh)

Cấp cho:...................................................................................................................................
Chức vụ: ..................................................................................................................................
Được cử đi công tác tại:...........................................................................................................
Từ ngày .…tháng ….năm 20….đến ngày …. tháng …. năm 20………………………….
Ngày

tháng

năm 2015

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
Tiền ứng trước:
Lương: ........................................đ
Công tác phí: ..............................đ
Cộng: ..........................................đ
Nơi đi và
nơi đến

Ngày giờ

A
Nơi đi

1

Nơi đến

Nơi đi

Độ dài
chặng
đường

Phương
tiện sử
dụng

2

3

Thời gian lưu trú
Trên
đường đi
4

Ở nơi đến
5

Lý do
lưu trú
B

Chứng nhận cơ
quan (ký tên,
đóng dấu)
C

Nơi đến

Nơi đi

Nơi đến

Nơi đi

Nơi đến

- Vé người:…………………….. vé x ………………đ = ………………………….đ
- Phụ phí lấy vé bằng:
- Điện thoại:……………………. vé x ……………...đ = ………………………….đ
- Vé trọ:………………………… vé x ……………...đ = ………………………….đ
1. Phụ cấp đi đường: cộng …………………….… đồng
2. Phụ cấp lưu trú:
- Lưu trú dọc đường: cộng ……………………...đồng
- Lưu trú nơi công tác: cộng …………………….đồng
Tổng cộng: ………………………………………..đồng

Người đi công tác
(Ký họ, tên)

Duyệt

Duyệt

Thời gian lưu trú được hưởng

Số tiền được thanh toán là:

Phụ cấp ……………… ngày

…………………………

Phụ trách bộ phần

Phụ trách bộ phận kế toán tài vụ

(Ký họ, tên)

(Ký họ, tên)

...
Mầu giấy đi đường - Người đăng: Lý Long
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Mầu giấy đi đường 9 10 385