Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu Giấy mời họp

Được đăng lên bởi Kien Dao
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 726 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu Giấy mời họp
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1
Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/GM-TVĐ1-(viết ký hiệu

Hà Nội, ngày … tháng … năm …

của đơn vị theo phụ lục)

GIẤY MỜI HỌP
Kính gửi: ....................................................
Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 trân trọng kính mời:
.............................................. đến dự họp:
Nội dung: ............................................................................................................
.............................................................................................................................
Thời gian: Bắt đầu từ ....giờ .....phút, ngày ...... tháng .... năm ..........................
Địa điểm:.............................................................................................................
Thành phần:.........................................................................................................
Chủ trì: ................................................................................................................
Đề nghị: ..............................................................................................................
............................................................................................................................

Nơi nhận:
- Như trên;
- ..............;
- Lưu: VT, đơn vị soạn thảo văn bản
(viết ký hiệu theo phụ lục).

TL.TỔNG GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG
(Ký tên, đóng dấu)

Họ và tên

...
Mẫu Giấy mời họp
TP ĐOÀN ĐIN LC VIT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1
CỘNG HOÀ XÃ HI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /GM-TVĐ1-(viết ký hiu
ca đơn v theo ph lc)
Hà Nội, ngày … tháng … năm …
GIẤY MỜI HỌP
Kính gửi: ....................................................
Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 trân trọng kính mời:
.............................................. đến dự họp:
Nội dung: ............................................................................................................
.............................................................................................................................
Thời gian: Bắt đầu từ ....giờ .....phút, ngày ...... tháng .... năm ..........................
Địa điểm:.............................................................................................................
Thành phần:.........................................................................................................
Chủ trì: ................................................................................................................
Đề nghị: ..............................................................................................................
............................................................................................................................
Nơi nhận:
- Như trên;
- ..............;
- Lưu: VT, đơn vị soạn thảo văn bản
(viết ký hiệu theo phụ lục).
TL.TỔNG GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG
(Ký tên, đóng dấu)
Họ và tên
Mẫu Giấy mời họp - Người đăng: Kien Dao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu Giấy mời họp 9 10 483