Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu Giấy mượn xe

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 147 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
______________

GIẤY MƯỢN XE
Hôm nay, ngày….. tháng….. năm…….
Tên tôi là:..........................................................................................................................................
Địa chỉ:.............................................................................................................................................
Số CMND:.................................. ngày cấp:......................... Nơi cấp:...........................................
Tôi có mượn của anh/chị:.................................................................................................................
Địa chỉ:.............................................................................................................................................
CMND số:............................................... do CA .................................... cấp ngày:......................
Điện thoại:........................................................................................................................................
Một chiếc xe:................................................................................... cùng tòan bộ giấy tờ đăng ký.
BKS:................................................................................ nhãn hiệu..............................................
Cùng đăng ký mang tên:............................................. Số đăng ký................................................
Cấp ngày:........................................................................................................................................
Tôi hẹn anh/chị....................................................................... đến ngày…. tháng….. năm 200….
Sẽ hoàn trả anh/chị....................................................................... chiếc xe cùng tòan bộ giấy tờ.
Nếu sai hẹn tôi xin chịu toàn bộ trách nhiệm trước anh/chị............................ và truớc
pháp luật Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Người cho mượn xe
(Ký, ghi rõ Họ tên)

Người làm chứng
(Ký, ghi rõ Họ tên)

Người mượn xe
(Ký, ghi rõ Họ tên)

...
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc
______________
GIẤY MƯỢN XE
Hôm nay, ngày….. tháng….. năm…….
Tên tôi là:..........................................................................................................................................
Địa chỉ:.............................................................................................................................................
Số CMND:.................................. ngày cấp:......................... Nơi cấp:...........................................
Tôi mượn của anh/chị:.................................................................................................................
Địa chỉ:.............................................................................................................................................
CMND số:............................................... do CA ....................................cấp ngày:......................
Điện thoại:........................................................................................................................................
Một chiếc xe:................................................................................... cùng tòan bộ giấy tờ đăng ký.
BKS:................................................................................ nhãn hiệu..............................................
Cùng đăng mang tên:............................................. Số đăng ký................................................
Cấp ngày:........................................................................................................................................
Tôi hẹn anh/chị....................................................................... đến ngày…. tháng….. năm 200….
Sẽ hoàn trả anh/chị....................................................................... chiếc xe cùng tòan bộ giấy tờ.
Nếu sai hẹn tôi xin chịu toàn bộ trách nhiệm trước anh/chị............................ truớc
pháp luật Nước Cộng Hòa Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Người cho mượn xe
(Ký, ghi Họ tên)
Người làm chứng
(Ký, ghi Họ tên)
Người mượn xe
(Ký, ghi Họ tên)
Mẫu Giấy mượn xe - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu Giấy mượn xe 9 10 886