Ktl-icon-tai-lieu

MẪU GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TEM BƯU CHÍNH

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 141 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHỤ LỤC IX
MẪU GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TEM BƯU CHÍNH
(Ban hành kèm theo Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ)
(Cơ quan cấp giấy phép)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
-------------Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: ……….
-------------------……….., ngày ….. tháng ….. năm …..
GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TEM BƯU CHÍNH
Căn cứ Luật bưu chính ngày 17 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Nghị định …/…/NĐ-CP ngày … tháng … năm 20 … của Chính phủ;
Căn cứ ....................………………………………………………………………………
Xét hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính của (tên tổ chức, cá nhân);
Theo đề nghị của ….....................………………………………………………………
(THẨM QUYỀN BAN HÀNH)
Điều 1. Cho phép (tên tổ chức, cá nhân) ….........................…………………………
Tên tổ chức viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): …....................……………………
Tên tổ chức viết tắt (nếu có): ………....................………………………………………
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư/giấy chứng minh nhân dân/hộ
chiếu số: ………….. ngày ….. tháng ….. năm ……….. do ……….. cấp.
Mã số xuất nhập khẩu (nếu có): …...................…………………………………………
Địa chỉ trụ sở chính: …....................………………………………………………………
Nhập khẩu vào Việt Nam các loại tem bưu chính sau đây:
STT

Tên mặt hàng

Xuất xứ

Số lượng

Mục đích nhập khẩu: ………………………………………………............……………………………..
Điều 2. Giấy phép này chỉ được sử dụng một lần, không được gia hạn và có hiệu lực kể từ ngày
ký đến hết ngày …………………………………………………………………………………….
Điều 3. Giấy phép này được lập thành 03 bản gốc; 01 bản cấp cho (tên tổ chức, cá nhân); 02
bản lưu tại (cơ quan cấp phép) và sao gửi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan.
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

...
PHỤ LỤC IX
MẪU GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TEM BƯU CHÍNH
(Ban hành kèm theo Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ)
(Cơ quan cấp giấy phép)
--------------
Số: ……….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
……….., ngày ….. tháng ….. năm …..
GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TEM BƯU CHÍNH
Căn cứ Luật bưu chính ngày 17 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Nghị định …/…/NĐ-CP ngày … tháng … năm 20 … của Chính phủ;
Căn cứ ....................………………………………………………………………………
Xét hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính của (tên tổ chức, cá nhân);
Theo đề nghị của ….....................………………………………………………………
(THẨM QUYỀN BAN HÀNH)
Điều 1. Cho phép (tên tổ chức, cá nhân) ….........................…………………………
Tên tổ chức viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): …....................……………………
Tên tổ chức viết tắt (nếu có): ………....................………………………………………
Giấy chứng nhận đăng kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư/giấy chứng minh nhân dân/hộ
chiếu số: ………….. ngày ….. tháng ….. năm ……….. do ……….. cấp.
Mã số xuất nhập khẩu (nếu có): …...................…………………………………………
Địa chỉ trụ sở chính: …....................………………………………………………………
Nhập khẩu vào Việt Nam các loại tem bưu chính sau đây:
STT Tên mặt hàng Xuất xứ Số lượng
Mục đích nhập khẩu: ………………………………………………............……………………………..
Điều 2. Giấy phép này chỉ được sử dụng mt ln, không được gia hạn và có hiệu lực kể từ ngày
ký đến hết ngày …………………………………………………………………………………….
Điều 3. Giấy phép này được lập thành 03 bản gốc; 01 bản cấp cho (tên tchức, nhân); 02
bản lưu tại (cơ quan cấp phép) và sao gửi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan.
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
MẪU GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TEM BƯU CHÍNH - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
MẪU GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TEM BƯU CHÍNH 9 10 219